Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekering door Bedrijfsvereenigingen, komen tot ten hoogste een bedrag van vijf en twintig duizend gulden over een kalenderjaar ten laste der Bedrijfsvereenigingen.

2. De wijze, waarop deze kosten worden vastgesteld of begroot, de wijze, waarop de vastgestelde of begroote kosten over de Bedrijfsvereenigingen worden omgeslagen, alsmede de wijze, waarop zij door de Bedrijfsvereenigingen aan de Bank worden betaald, wordt door Ons geregeld.

HOOFDSTUK XV. Van de algemeene overzichten en ongevallenstatistieken.

Artikel 107.

1. Het -bestuur der Bedrijfsvereeniging is verplicht binnen een jaar na het verstrijken van een boekjaar een uitvoerig verslag omtrent den toestand der verèeniging en hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar en binnen 3 jaren een ongevallenstatistiek betreffende elk boekjaar samen te stellen en een exemplaar van ieder tegelijk met een exemplaar van de door de algemeene vergadering goedgekeurde rekening aan Onzen Minister en aan den Raad van Toe zicht toe te zenden.

2. Om de vijf jaren doet het een wetenschappelijke balans opmaken. Is in eenig jaar een wetenschappelijke balans opgemaakt, dan wordt deze mede ingezonden met mededeeling van de grondslagen, waarop zij rust.

3. Door Onzen Minister kunnen voorschriften worden vastgesteld omtrent de inrichting der in de vorige leden genoemde stukken alsmede omtrent de grondslagen, welke bij de samenstelling daarvan moeten worden gebruikt.

HOOFDSTUK XVI. Strafbepalingen. Artikel 108.

1. Met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft het niet of niet tijdig nakomen van een der bepalingen, vervat in de artikelen 53, eerste lid, 56, 59, eerste lid, 6l, eerste lid, 62, eerste en tweede lid, 63 en 98.

Verslag der Bedrijfs. vereenigln- . gen. Ongevallenstatistiek. Weten, schappelijke balans.

Sluiten