Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwade vermijden en het goede beoefenen; hij zal dus de courant Roomsch doen zijn door niet alleen daaruit alles te weren, wat met het Katholiek karakter eener courant in strijd is; maar tevens door daarin alles neer te leggen, wat strekken kan tot bevordering en opbouwing van het Katholieke leven in al zijn schakeeringen...

Ziende onafgebroken naar de hand van den Opperleider, die ons den eenig waren weg wijst; luisterend onafleidbaar naar het woord van Zijn mond, zal het zijn een gaan op den rechten weg des geloofs, zonder aarzelen, zonder afwijking; moet het wezen een moedig en krachtig voorwaarts stappen met de banier van Christus wijd ontplooid, omhoog voor allen zichtbaar, allen tot gids en waarschuwing. Want velen zijn de verleiders, die heenlokken naar de zijwegen, en veelvuldig de lokmiddelen, waarmede ze vleien; daarom moet de Roomsche courant van heden zijn weg gaan met vasten tred en in duidelijke richting, opdat alle goedwilligen in haar vinden een gereeden en vertrouwbaren leider.

Dit kan alleen, wanneer zij in wijze voorzichtigheid zelf op haar hoede voor alles, wat dwaling is, tot dwaling voert, of van de dwaling uitloopt, zorgvuldig alles vermijdt, wat niet in alle opzichten rechtzinnig te noemen is; wanneer zij schuwt en afwijst alle gewaagdheid van meening en beoordeeling, welke reeds zoo dikwerf verwarring stichtte en wanorde bracht in de geesten, en vaak aanleiding werd tot noodlottige dwalingen: dit is alleen mogelijk, wanneer zij, hoewel huldigend gepaste vrijheid in twijfelachtige vraagstukken, toch met scherpzinnig toezien vermijdt en aanwijst alle gevaarlijke en vermetele meeningen, welke ook maar eenige smet zouden kunnnen werpen op de ongereptheid des geloofs; wanneer zij met ontwijking van alle dubbelzinnigheid en onduidelijkheid in woorden en uitdrukkingen de taal van klaarheid en waarheid doet hooren; dit is alleen mogelijk, wanneer zij alle uitlatingen achterhoudt, welke, hoewel bedoeld als een objectieve vermelding van feiten of uitspraken, toch, zonder commentaar gelaten, den lezer in verkeerde richting zouden kunnen brengen.

En in dit alles, zooals gezegd, moet zij zich laten leiden door de bevelen en de wenschen van den Paus, opdat zij op haar beurt veilige leiding geve aan anderen.

Door zulke negatieve werking moet zij in deze dagen van lakschheid en verzwakking in het geloof, van onbeschaamde en schier ontoombare zedenontaarding een krachtige waarschuwing en moedige vermaning wezen, welke in de harten der menschen weerzin en afschuw wekt tegen het steeds wijder rond zich grijpende ongeloof en tegen de groeiende zedenverwording; afschuw, welke het eerste en noodzakelijke middel is tegen besmetting. .

Dus alles vermijdend, wat den godsdienst ook maar in het minste zou kwetsen, moet de Roomsche courant, ook positief werkend, een taal spreken en een richting huldigen, welke alleen passen aan een Katholiek blad.

Het moet een openlijke, krachtige belijdenis zijn van ons heerlijk Roomsch geloof; haar woord moet zijn één luide, vrijmoedige prediking van de reine zedelijkheid der christelijke moraal: te midden van het al-overheerschend rumoer der materialistische wereldmarkt en boven het cynisch gelach van de brutale zonde moet zij onafgebroken laten klinken het klokkelied

Sluiten