Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja waarlijk, zóó worden onze Katholieken van Nederland voorgelicht door iemand, die ... er niets van weet!

Intusschen doet het er al weinig toe, wat een Hongaarsch prelaat in een openbare vergadering over sommige zoogenaamd integraal-Katholieken zegt en evenmin geeft zulk een toespraak, gelet op de Hongaarsche toestanden, een juisten maatstaf ter beoordeeling van de vragen lo. Wat is het i n t e g r a a 1 - K a t h o 1 i c i s m e of wat wordt daaronder begrepen en 2o. heeft het zoogenaamd i n t e g r a a 1 - k at h o 1 i e k journalisme reden van bestaan of 1 ij den de voorstanders van zulk een journalisme aan werkelijke hallucinaties?

Vooral is voor mij. zooals ik reeds hierboven schreef, de vraag: of de zoogenaamde integraal-katholieke richting een „allermodernste dwaling is met een schijnheilig en misleidend karakte r", een gewetensvraag.

De bewering, dat zij dit is, is er. Prof. Geurts kan zijn meening herzien en herroepen, maar zoolang dit niet geschied is, blijft de bewering er.

Ongelukkigerwijze heeft de professor vergeten er het bewijs bij te leveren.

Om de bewering voor nietswaardig te verklaren, zou ik kunnen volstaan met te herinneren aan het „quod gratis asseritur gratis negatur": wat onbewezen wordt beweerd, wordt zonder bewijslast van de hand gewezen. Voor denkende menschen, die naar bewijzen voor een bewering vragen, ware dit zeker voldoende.

Maar onder de lezers van Geurts' brochure zijn er gewis velen, die niet naar zulke bewijzen vragen, doch reeds meer dan voldoend bevredigd zijn door het terecht of ten onrecht verondersteld gezag van hem, die beweert.

De bewering, zooals gezegd, is er. Maar een bestrijding van die bewering zou heel wat gemakkelijker geweest zijn, indien de hoogleeraar nu eens precies had aangegeven wat nu eigenlijk een dwaling is: of de integraal-katholieke richting of sommige uitlatingen van journalisten, die

Sluiten