Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn van dwaling, aangezien het zoogenaamd integraal-Katholicisme de ongerepte Katholieke leer wil handhaven.

Hier zou hoogstens kunnen gesproken worden van een misvatting in de opvatting, dat er Katholieken en katholieke journalisten zijn, die in de hier boven genoemde punten van de ongerepte katholieke leer afwijken. Want uitgesloten is het niet, dat de zoogenaamd integraal-Katholieken in een waan kunnen leven, dat zij een opvatting hebben van toestanden, waaraan geen werkelijkheid beantwoordt. Of dit ook werkelijk het geval is; of het waar is, wat beweerd wordt, dat zij meenen spookbeelden te ontwaren, waar geen spookbeelden zijn, zullen we aanstonds zien.

De lezer zal bemerkt hebben, dat ik, telkens waar hier sprake is van „integraal"-Katholieken, het woordje „zoogenaamd" daarvoor plaats. Ik doe dit natuurlijk met opzet. Ik heb tegen den term „integraal-Katholiek", strikt genomen, geen bezwaar, maar ik vind hem overbodig. Katholiek is geheel en al synoniem met integraal-Katholiek; de laatste term zegt niet meer dan de eerste. Integraal-katholiek is gewoonweg een pléonasme. Immers katholiek is katholiek ; men is het of men is het niet. Tertium non datur. Wie katholiek is, is „integer", d. i. geheel en al, ongerept katholiek; wie niet integer katholiek is, is niet katholiek. Hij moge het schijnen, hij moge het beweren, maar hij is het niet.

De term integraal-katholiek kan er dus door, is zelfs zeer goed, maar onnoodig. „Niet-integraal-katholiek" echter is een term, die niet toelaatbaar is, want een niet-integraal katholiek bestaat eenvoudig niet, omdat zoo'n katholiek een ondenkbaar wezen is. Wanneer dan ook professor Geurts op pag. 5 van zijn brochure beweert, dat dat deel van Neerlands' bevolking, 't welk katholiek is, „niet-integraal katholiek" is, dan reikt hij aan katholiek Nederland een testimonium uit van onrechtzinnigheid, ja van on-katholiciteit. Zoover heeft de dolzinnige afgekeerdheid der tegenstanders van sommige oprecht Katholieken het gebracht, dat zij er toe hebben kunnen besluiten zich zeiven en anderen, die daarop heelemaal geen prijs stellen, niet-integraal katholiek te heeten.

Sluiten