Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus de beginselen van het Centrum beslist katholieke beginselen geweest zijn. De laatste woorden van bovenstaand citaat, door prof. Geurts gecursiveerd en waarin de bisschop van Mainz eene verwachting uitspreekt, krijgen dus een geheel andere beteekenis dan de Roermondsche hoogleeraar daaraan wil toegekend zien, duiden geenszins op een interconfessioneel karakter der partij, maar beteekenen, dat Mgr. von Ketteler verwacht dat ook andersdenkenden, trots de confessioneele beginselen van het Centrum, zich bij die partij zullen aansluiten.

Professor. Geurts kon öf wel wat gelukkiger, öf wel wat eerlijker in het citeeren geweest zijn!

B. Het verder betoog en de verdere citaten van Professor Geurts.

De paragraaf over „Het verleden, het heden en de toekomst van het Centrnm" vangt prof. Geurts aan met de verbluffende bewering, dat geen overwinnaar met zijn overwinning meer verlegen zou zitten dan de „Integralen", wanneer zij kwamen te staan voor de ruïnen van het Centrum, dat zij zoo fel bekampen.

Hiermede geeft de Roermondsche hoogleeraar te verstaan, dat de „Integralen" niets anders beoogen dan den ondergang van het Centrum. Niets is intusschen minder waar en de professor kon geen bewering hebben neergeschreven, die met de werkelijkheid meer in strijd is, dan juist deze.

In zijn jongste brochure „Veranderte Lage des Zentrumsstreits" zegt Hermann Roeren: „Geene actie tegen het Centrum maar tegen de richting-Bachem."

En reeds in 't jaar 1909 heeft Dr. Bitter uitdrukkelijk verklaard: „bij onze pogingen gaat het geenszins om eene actie tegen het Centrum, laat staan om eene tegenover het Centrum nieuwe organisatie. Wat wij bestrijden is, die in de Pers en in geschriften aan den dag getreden poging: het werkelijk karakter van het Centrum weg te doezelen".

Niet de „Integralen" zijn het, die de tweespalt in het Centrum hebben verwekt, maar zij die zich de „niet-Integralen" noemen. Had men het Centrum gelaten op het

Sluiten