Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Het Vertegenwoordigend Lichaam, regelt, ten spoedigsten, de bijzondere bepaalingen der verschillende Departementaale Omtrekken, Pingen en Gemeenten, in ieder Departement, en der Hoofdplaatsen in de onderscheiden Pingen. Het doet daarvan eene Algemeene Kaart vervaardigen, en door den Druk gemeen maaken.

8. Deze verdeehngen en bepaalingen kunnen niet veranderd worden, dan na verloop van vijf jaren, en dan nog alleenlijk tot vereffening van aanmerkelijke ongelijkheid der bevolking, of uit hoofde van eenig bijkomend Grondgebied.

TITUL li

VAN DE UITOEFENING VAN HET STEMVERMOGEN DER BURGEREN IN GROND- EN DISTRICTSVERGADERINGEN.

EERSTE AFDEELING.

Van de Stern-Bevoegdheid der Burgeren.

9. Ieder Ingezeten der Bataafsche Republiek heeft, overeenkomstig het oogmerk, waartoe de Maatschappij gevormd is, aanspraak op de bescherming van persoon en goederen.

10. Niemand echter kan, als Bataafsch Burger, eenen daadlijken invloed op het bestuur der Maatschappij oefenen tenzij hij in het openbaar Stemregister der Gemeente, waartoe hij behoort, zig hebbe doen inschrijven. Deze Inschrijving word bepaaldlijk vereischt:

a. Om zijne Stem in de Grond-Vergaderingen te kunnen uitbrengen.

b. Om eenigen Post van Bestuur, eenig Ambt of Bediening, in de Maatschappij te kunnen waarnemen.

c. Om eenig Ambt, Bediening of Pensioen, te blijven behouden.

11. Zij die zig mogen doen inschrijven in zoodanig Stemregister, moeten hebben de navolgende vefeischten:

a. Dat zij den vollen ouderdom van twintig jaaren

Sluiten