Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nm

192. Jaarlijks treed een derde gedeelte af van ieder Gemeente-Bestuur, of een getal van Leden, dat het naast daarbij' komt. De orde van aftreding word, voor $6 eerste maal door het lot bepaald, en geschied verder naar ouderdom van dienst.

Een aftredend Lid is weder verkiesbaar, doch voor de derde maal niet, dan na een tijdsverloop van drie Jaaren.

193. De Leden van een Gemeente-Bestuur moeten zijn stembevoegd, ten volle vijf-cn-twintig Jaaren Oud, en, ten minste zederd de laatste vijl Jaaren, gewoond hebbende in die Gemeente, tot welker Bestuur zij geroepen zijn. ,

194. Geen Gemeente-Bestuur mag eenige nieuwe plaatslijke Belasting vaststellen, dan na alvorens daaromtrend te hebben gehandeld, en te zijn overeengekomen met gevolmagtigden uit de Stembevoegde Burgeren binnen deszelfs Gemeente, tot dat einde, op de wijze, bij het Reglement voorgeschreven door dezelven benoemd, en onder opvolgende goedkeuring van het Vertegenwoordigend Lichaam.

195. Ieder Gemeente-Bestuur maakt deszelfs jaarlijksche reekeningen van den plaatslijken Ontvang en Uitgave openbaar, op de wijze, bij het Reglement bepaakL

196. Het zend, jaarlijks, met den aanvang der Maand Augustus, aan dat Departementaal Bestuur, waaronder deszelfs' Gemeente behoort, specifieke Memoriën van Ontvang en Uitgave voor Nationaale Reekening.

197. Het ontvangt alle zoodanige individueele Addressen, ais deszelfs Ingezetenen, door hun GemeenteBestuur, aan het Departementaal Bestuur, aan het Uitvoerend Bewind, of het Vertegenwoordigend Lichaam, mogten willen inzenden. Het verzend dezelven ten spoedigsten aan het Departementaal Bestuur, ter verdere verzending, of om daarop te besluiten, en ontvangt die van daar terug, met het daarop gevallen .besluit, waarna het dezelven, op aanvrage der Teekenaais, kosteloos, doet uitleveren.

198. De Leden van eenig Gemeente-Bestuur kunnen, nimmer, voot een Departementaal-Bestuur, persoonlijk, ter verandwoording geroepen, noch van

Sluiten