Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen op, 'aangaande de geschikste middelen, om het benodigde voor een volgend jaar, door gewoone of buitengewoone belastingen, te vinden.

216. 'Er zak op die begrooting, een bijzondere Post gesteld worden voor onvoorziene Uitgaven, of ongespecificeerde Zaken.

217. Op dezelve word, echter, niet gebragt zoodanige Som, als het Vertegenwoordigend Lichasm, jaarlijks, tot geheime uitgaven, aan het Uitvoerend Bewind zal toestaan, noch ook zoodanige Som, als het Vertegenwoordigend Lichaam zal besluiten, te doen overbrengen in de Kas van Reserve, bij Art. 212 bepaald.

218. Het Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt, en besluit, over de jaarlijksche algemeene begrooting van Staats-Uitgaven.

De wijze word bij het Reglement, LETTER D, Eerste Afdeeiing, bepaald.

219. Het Uitvoerend Bewind verandwoord jaarlijks, vóór het einde van Julij, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, de Sommen, door hetzelve, geduurende het voorige jaar, uit de Nationaale Kas ontvangen en uitgegeven.

Alle de Leden van voorn. Bewind verklaaren, mj deze gelegenheid, plegtig, op hunne gedane belofte bij het aanvaarden van hunnen Post, dat zij van de Penningen, tot geheime Uitgaven hun toegestaan, geen ander gebruik hebben gemaakt, dan ten dienste der Republiek.

Deze schriftlijke, door alle de Leden geteekende, I Verklaaring word aan de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam gezonden.

Deze Reekening word jaarlijks gedrukt en publiek gemaakt.

In tijd van Oorlog, met eenige Europeesche Mogendheid, word deze openbaarmaking uitgesteld tot zes Maanden na den Vrede.

DERDE AFDEELING. Van de Commissarissen der Nationaale Tresorle.

220. Het bestuur pver den Ontvang der Nationaale inkomsten, en de beheering der betaalingen, word toe-

Sluiten