Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«arissen, is niet benoembaar eenig Lid van het Uitvoerend Bewind, dan na verloop van twee jaaren zederd zijne aftreding, noch ook iemand, die aan één van deszelfs in dienst zijnde Leden, tot in den derden graad ingesloten, vermaagschapt is door bloedverwantschap of huwelijk, noch ook iemand, tenzij dertig jaaren oud, en de verdere vereischten, bij TITUL II van de Staatsregeling bepaald, bezittende.

15. De aanstelling van den gemelden Secretaris geschied door het Uitvoerend Bewind, volgends Instructie, door het Vertegenwoordigend Lichaam goedgekeurd.

16. Het Uitvoerend Bewind, noch ook deszelfs Leden, als zoodanigen, verschijnen immer in de Vergaderingen van het Vertegenwoordigend Lichaam. De mededeeling van voordragten aan het laatste geschied door eenen Boodschapper van Staat.

17. Het Formulier, voor de afkondiging van ontvangen Wetten of Besluiten (Acte van Staatsregeling, Art. 103), is, als volgt:

„Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek doet te weten: Dat het Vertegenwoordigend „Lichaam, op de wijze, bij de Staatsregeling vastgesteld, overwogen hebbende, dat enz.

(Hier volgen de gronden, waarop het Besluit berust) „besloten en verordend heeft:

(Hier volgt het Besluit zelf.)

JDienvolgends gelast het voorn. Bewind, in naam „des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deze zal „worden afgekondigd en aangeplakt alömme, waar „zulks behoort."

18. Het Formulier, waarvan zich het Uitvoerend Bewind bedient, bij het terugzenden van eene Wet aan de Tweede Kamer (Akte van Staatsregeling, Art. 104), is dit:

„Dewijl de form, bij de Staatsregeling voorgeschreven, aan deze Wet ontbreekt,' vermag het „Uitvoerend Bewind dezelve niet te doen afkondigen."

Sluiten