Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele Natie te doen geschieden, worden de tourbeurten der Departementale Bestuuren tot bet inzenden der bovengemelde Nominatie in cas van vacature, bepaald op de volgende wyze: als 1) het Departement van Holland 2) van Zeeland, 8) van Friesland, 4) van Braband, 5) van Holland 6) van Groningen. 7) van Utrecht, 8) van Overyssel, 9) van Gelderland, 10) van Holland, 11) van Zeeland en 12) van Gelderland; met dien verstande, echter, dat de elfde en twaalfde beurten telkens uit nominatiën van twee andere Departementen zullen worden vervuld als: 1) van Zeeland en Gelderland, 2) van Friesland en Overijssel, 3) van Braband en Utrecht, en 4) van Groningen en Holland en zoo vervolgens.

Alle tusschéntyds openvallende Plaatsen, welke reeds eenmaal achtervolgens de bovenstaande tourbeurten vervuld zyn geworden, zullen opnieuw vervuld worden uit nominatiën van dezelfde Departementen, welke de uitvallende Leden hebben voorgedragen: doch de tusschéntyds openvallende Plaatsen van de eerste Leden zullen vervuld worden door het Wetgevend Lichaam uit eene nominatie van het Staats-Bewind van drie personen; en zullen de nieuw benoemde in beide gevallen zitting hebben voor den tyd, geduurende welken de uitgevallene Leden nog zouden hebben moeten zitten.

35. Alle Buitenlandsche Ministers, alsmede alle Zeeen Land-Officieren, worden door het Staats-Bewind aangesteld »

36. Van alle vaceerende, politieke Bedieningen, voor zoo verre dezelve by de Staatsregeling hiervan niet worden uitgezonderd, zal eene nominatie van drie personen door de Collegiën of geconstitueerde Autoriteiten, aan welke dezelve ondergeschikt zyn, aan het Staats-Bewind worden toegezonden, het welk uit dezelve de benoeming zal doen; zullende echter het Staats-Bewind de geheele nominatie kunnen afkeuren, en een nieuwe vorderen. Mindere Ambtenaren worden door de respectieve Collegiën of Geconstitueerde Autoriteiten, aan welke dezelve ondergeschikt zyn, zelve aangesteld, en derzelver vaste tractementen aan het Staats-Bewind voorgedragen.

37. Het Staats-Bewind zal gehouden zyn, het ontwerp van alle Wetten aan het Wetgevend Lichaam voortedragen; dezelve, goedgekeurd zynde, worden door

Nederl&ndsche Staatsregelingen

7

Sluiten