Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderlyke administratie hunner inkomsten; ingevalle dezelve niet toereikende zyn, worden ,zy uit de Nationaale Kas gesubsidieerd, in welke aan den anderen kant ook het overschot zal worden gestort.

Zy dragen zorg voor de administratie der Politie en Justitie in de gemelde Bezittingen; als mede voor derzelver verdediging, voor zo verre daaromtrent door het Staat8TBewind niet onmiddelyk wordt beschikt; zy zyn wegens hun gehouden Bestuur aan het Staats-Bewind verantwoordelyk, en doen van hunne ontvangsten en uitgaven jaarlyks Rekening en Verantwoording.

48. Het inwendig Bestuur en de Wetten voor de Coloniën worden by de respective Chartres voor dezelve vastgesteld; dezelve blyven vereeriigd onder een en het zelfde algemeen Bestuur hier te lande; wordende alle afzonderlyke Octroyen dienaangaande gehouden voor vernietigd.

Van de Wetgeving.

49. Het Wetgevend Lichaam bestaat uit vgf en dertig Personen, welke voor de eerste maal dadelyk worden benoemd door het Staats-Bewind, geduurende de eerste agt dagen na deszelfs installatie.

50. Twaalf uit dezelven diseutiëeren de voorgedragen Wetten, en worden hier toe by meerderheid van stemmen voor den tyd van elke gewone of buitengewone Byeenkomst verkozen. De discussiën over alle voorstellen, welke in de eerste week van elke gewone Byeenkomst zyn ingekomen, moeten zyn afgelopen en de zaken tot conclusie gebracht, uiterlyk op den laatsten dag van elke Byëenkomst, dat is den 30 Mey of den 16 December respectivelyk. In buitengewone Byëenkpmsten moeten de voorstellen, waarom die zyn samengeroepen, vóór het scheiden van dezelve en uiterlyk binnen den tyd van eene Maand worden afgedaan.

Tot de stemming overgegaan zynde, brengen alle vyf en dertig Leden hunne stem uit by ja en neen. Het voorstel kan altoos geduurende de discussiën terug genomen worden.

51. Een voorstel verworpen zynde, zendt het StaatsBewind, zulks noodzakelyk vindende, drie Leden uit

Sluiten