Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belofte voor de Leden van het Staatsbewind.

„Ik belove plechtiglyk, dat ik als Lid van het „Staats-Bewind, achtervolgens de Staatsregeling, en „de macht my by dezelve opgedragen, de belangen „des Bataafschen Volks met al myn vermogen zal „helpen bevorderen: deszelfs Rechten, Hoogheid en „Waardigheid zal helpen voorstaan: de Onafhange„lykheid van het Gemeenebest, en de Vryheid der „Ingezetenen, door alle gepaste middelen en wegen, „zal helpen bevestigen, handhaven en verzekeren: „dat ik my óprechtelyk en naarstiglyk zal kwyten „van alle de plichten, my in myne betrekking opgelegd, zonder my daarvan immer te laten weder„houden, om lief of leed, gunst of ongunst, beloften „of geschenken, noch door eenige andere zaken; en „dat ik, op geenerlei wyze, zal helpen beramen of „besluiten, noch gedogen, dat beraamd of besloten „worde eenig ontwerp, afwykende van de Staatsregeling, of strekkende ter invoering van Erflyke „Waardigheden, of strydende met eene Volksregee„ring by Vertegenwoordiging: maar integendeel, dat „ik, wanneer eenige dergelyke onderneming ter „myner kennis mogt komen, dezelve, met alle de „macht, welke my is aanvertrouwd, zal tegengaan „en trachten te verhinderen."

Nederlandsche Staatsregelingen

8

Sluiten