Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen deze plaatselijke Belastingen aan de middelen van de Nationale Financiën niet mogen hinderlijk zijn. In zulk een geval is de Raadpensionaris gehouden de invoering daar van tegentegaan; en wordt, ter bevordering van dit oogmerk, door de Departementale Besturen van alle, door hun goedgekeurde, Plaatselijke Belastingen onverwijld geïnformeerd.

68. Leden van het Gemeente-Bestuur kunnen onder geen voorwendsel in Persoon, door de Departementale Besturen, tot verantwoording worden opgeroepen. Zij kunnen alleen, wegens verzuim in hunne Plaatselijke Bediening, te regt gesteld worden voor het Departementaal Geregtshof.

Regterlijke Magt

69. De Regterlijke Magt wordt alleen uitgeoefend door Regters, ingevolge de Staatsregeling aangesteld. Geene Politieke Magt oefent eenigen invloed op de Regterlijke Magt uit.

70. In geene Regtbanken zullen de Leden, bij derzelver aanstelling, elkander onderling, of ook den Publieken Aanklager bij dezelve, bestaan tot in den vierden graad van bloedverwantschap of zwagerschap. Niemand kan den post van Regter of Publiëken Aanklager waarnemen, die niet is Stemgeregtigd Burger, en den vollen ouderdom van 25 jaren niet bereikt heeft.

71. Alle Regters zijn gehouden, des verzogt, de Vonnissen van elkander, welke in kracht van gewijsde gaan, ter executie te helpen stellen, mitsgaders over en weder de zoogenaamde Letteren Requisitoriaal te doen respecteren. In geval van geschil dienaangaande staat de beslissing deswegens, gelijk mede van alle Jurisdictiequaestiën, wanneer Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof. behoren, aan het laatstgemelde, en anders aan het Nationaal Geregtshof.

72. In alle criminele Vonnissen wordt het misdrijf van den veroordeelden uitgedrukt, op poene van nulliteit.

73. Alle Vonnissen moeten met open deuren worden gepronuntiöerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal Regt ge-

Sluiten