is toegevoegd aan je favorieten.

Geestelijke stroomingen onder de bevolking op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

stellen: Onder welke natie op het Zendingsgebied in Ned. Indië zou iemand van het karakter, den aanleg en de lichamelijke gesteldheid van mijn zoon het vruchtbaarst kunnen arbeiden ? Ik zal mij dus laten inlichten omtrent de maatschappij der Papoea's, der Toradja's, Minahassers, Javanen en Bataks, om eens te zien of ik daardoor ook eene goede aanwijzing ontvang om de keuze van zijn toekomstig arbeidsveld te bepalen.

Gehoorzaamheid aan het Zendingsbevel is in de eerste plaats de drijfveer tot de Zending. Maar indien daarnaast kwam te staan : liefde tot de volken aan wie het Evangelie wordt gebracht, dan zou de Zending daarmede zeer zijn gebaat. Dat die liefde nog zoozeer ontbreekt, is kort en bondig te verklaren door een Vaderlandsch spreekwoord, dat ik gelukkig hier eenigszins mag verzachten : „Te weinig bekend maakt te weinig bemind". Vergunt mij eene eenvoudige vergelijking. Wanneer een broeder van U zich in Hongarije gaat vestigen en met een Hongaarsche dame trouwt, zult ge U verplicht achten iets voor Uwe verre en vreemde schoonzuster te gaan gevoelen en het besef dezer verplichting zal er U toe brengen om pogingen te doen tot kennismaking. De uitwendige band, buiten U om gevormd, mag geen schijn blijven; voor zoover het mogelijk is, moet de opneming in de familie leiden tot opneming in de genegenheid. De familieband is van zooveel beteekenis, dat hij zoo min mogelijk zwakke plaatsen mag hebben.

De toepassing dezer vergelijking behoef ik nauwelijks te maken. Wanneer wij werkelijk begrijpen dat de band des geloofs, waarmede wij willen dat de volken van N.O.-Indië met ons zullen verbonden worden, zwak blijft zoolang wij geen pogingen doen om die volken in onze genegenheid op te nemen, zullen wij er op uit zijn om dien band te versterken. En zonder twijfel zal de Zending daarvan de vruchten plukken. Om maar eens één ding te noemen : de Zending zal voor velen minder abstract blijven. Als gedachte, als ideeële taak, is de Zending zoo schoon, dat men zich gaarne sticht door