is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's Vita nova

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerust op dat deze uitspraken den niet-kenner nog veel wijzer maken. De goedkoope blaam: „dorre scholastiek" ligt sommigen menschen op de lippen bestorven. Vragen zulke menschen zich nooit eens af wat wij dan moeten aanvangen met uitdrukkingen als de volgende, die men in de middeleeuwen gedurig tegenkomt: „Trinitate frui" (de Triniteit genieten), de ziel de bruid der Triniteit, en vele andere? Heeft men wel eens gelezen den grandiozen aanslag van den 27en zang van Paradiso: „den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest zij glorie, zoo zong het gansche Paradijs, zoodat de zoete zang mij dronken maakte; wat ik aanschouwde scheen mij een glimlach van het heelal" (un riso dell' universo)? De glimlach van het heelal is wèl iets anders dan de witte glimlach over1 „dorre scholastiek"! Wij moesten toch, dunkt mij, wat meer moeite doen om menschen, over wie wij spreken, ten minste te verstaan. De malle vraag of „wij het er mee eens zijn", is ten slotte toch eigenlijk een kruideniersvraag, als wij haar altijd schuiven tussehen ons nooit losgelaten zelf en wat het diepst leeft in de ziel van een ander.

Ik meen bescheiden hier eenige opheldering te kunnen geven. Ik kan alles samenvatten in de twee volgende stellingen: de middeleeuwsche denker staat in tweeërlei opzicht' anders dan wij lateren tegenover, het dogme, en, de' middeleeuwsche denker staat in tweeërlei opzicht ook in het dogme zelf tegenover iets anders. Dit is natuurlijk wel meer gezegd, maar dikwijls met meer begrip van het „anders" aan den kant