is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige richting ontving van de achting, welke ik mijn vader toedroeg en van de begeerte om hem tot vreugde te zijn. Doel en ernst werd eerst kort vóór en. na dien eersten choleratijd geboren." 1)

,Die eerste choleratijd" is het jaar 1832, toen voor de eerste maal in Nederland de cholera uitbrak. In het begin van dat jaar had vader Van Raalte, toen predikant te Fijnaart in Noord-Braband, zijn zoon naar Leiden gebracht om daar theologie testudeeren, en hem zijn vriend Prof. Clarisse aanbevolen. Van Raalte had zich daarin geschikt; eigenlijk had hij meer lust in en gevoelde hij meer aanleg voor een anderen werkkring. Hij schrijft zelf: „Geen wereldsche ambitie, maar de bediening des Evangelies, welke mij vroeger voor mijn persoon het minst passende toescheen, werd van toen af (van dien eersten choleratijd) mijn biddend streven. -) Dat ook nog velerlei arbeid van geheel anderen aard „voor zijn persoon zeer passend" was, heeft de tweede helft van zijn leven ruimschoots bewezen.

De Leidsche Akademie was de oudste en de beroemdste der drie hoogescholen. De studenten genoten er het onderricht van een staf mannen, ieder op zijn terrein vermaard en nog in eere: Van Hengel, Van der Palm, Kist, Clarisse, Borger, Suringar; allen namen, die nog voortleven. Doch ondanks de persoonlijke godsvrucht van velen dezer heer en, was hun onderwijs „rationalistisch en supranaturalistisch".

Te Leiden studeerden vijf jonge mannen, die zich bij de andere studenten niet konden aansluiten en zich op hun beurt geheel als vreemden zagen buiten-

') Officieele stukken enz. II; Naschrift blz. 323. *) t_ a. p. blz. 323.