is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed of slecht, Christelijk of onchristelijk is, hangt dus af van de meerderheid in die burgerlijke gemeente. Een ander groot bezwaar is dat het ieder volkomen vrijstaat een school op te richten, maar dat alle staatstoezicht op die vrije scholen ontbreekt en er dus geen wettelijk peil voor 't onderwijs bestaat, zoodat de vrije school zeer gemakkelijk veel minder goed dan de openbare worden kan.

Onderwijl waren van regeeringswege hier en daar schooldistricten gevormd en districtsscholen opgericht. Het was dus van het grootste belang voor de Hollandsche kolonisten de vergaderingen der ouders zooveel mogelijk bij te wonen en daar hun meerderheid te handhaven. Dat werd echter ten eenenmale verwaarloosd; men liet alles in handen van vreemde nederzetters. Tevergeefs waarschuwde Van Raalte in de kerkeraadsvergadering „dat de belangen in handen van onchristelijke menschen zouden geraken".1) Maar men liet hem aanpraten.

Reeds in 1853 had hij in zijn rapport aan de Particuliere Synode geschreven: „De parochiale scholen schijnen ons gebiedend noodzakelijk te zijn, waar de districts- of staatsscholen, door de gemengde menigte, het karakter van het kleurloos Protestantisme ontvangen, hetwelk den weg opent voor het Catholicisme; in welk geval geen offer te groot geacht kan worden om de kinderen der gemeente, in den geest van het positieve Protestantisme der Reformatie op Bijbelterrein te kunnen opvoeden. Zoolang de gemeente de macht in de poorten bezit, gelijk in onze nederzetting het geval is, oordeelt men het beter de

') Kerkr. notulen, 2 Nov. 1855.