is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik het wel daarom gedaan, omdat, vanaf dat oogenblik wel nimmer ergens iemand harentwege een kruis heeft geslagen en er ook niet over gedacht heeft. Want zoo is de wereld. En het zal haar een genoegen doen aan de overzijde te gevoelen, dat net zoo'n zondaar als zij was, gekomen is om, al was het maar één keer, ter aarde gebogen, voor haar te bidden. Waarom lach jij? Je gelooft het niet, atheist die je bent! Maar wat zou je weten? En als hij mij dan heeft afgeluisterd, dan heeft hij toch gelogen; ik heb niet alleen gebeden voor gravin du Barry; ik zei zoo: „Heer, schenk rust aan de ziel der groote zondares, gravin du Barry, en aan allen die haar gehjk zijn," maar dat is al heel wat anders; er zijn toch verscheidene zulke groote zondaressen, voorbeelden van wisseling der fortuin, afgemartelden, die nu in helle smarten steunen en wachten; en ik heb toen ook gebeden voor jou en voor zulken als jij, die op jou lijken, brutalen en hatèhjken, als'je er dan op gesteld bent om me te beluisteren als ik bid ...

i— Nou mooi, meer dan mooi, bid voor wie je wilt, wat duivel; hij heeft zich een ongeluk geschreeuwd! onderbrak hem zijn neef geërgerd.

— We hebben hier te doen met een uiterst belezen man, vorst, wist ge dat nog niet? ging hij voort met een wat onbeholpen lach. — Hij leest tegenwoordig alle mogelijke geschriften en dagboeken!

— Uw oom is toch... geen mensch zonder hart, merkte de vorst met tegenzin op.

Dat jonge mensch begon hem al meer tegen te staan.

— Dat moet er nog bij komen, dat ge hem hier prijst 1 Ge ziet, hij heeft al z'n hand op het hart, en z'n mond in de plooi; hij heeft dadehjk den smaak beet. Laat hem mijnentwege dan niet zonder hart zijn, maar 't is een schurk, dat is het ongelukkige; en daarbij drinkt hij; zoo is hij heelemaal losgeschroefd, zooals het met iedereen gaat, die een paar jaar gedronken heeft, en nou knarst ook alles aan hem. Hij houdt van zijn kinderen, laten we dat aannemen; hij had respect