is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wat onnoodig tijd ophoudt als het, op dit of dat uur van den dag niet kunnen doen van declaratiën of aanvragen, het verbod van laden of lossen des avonds, des nachts of des Zondags, tegen alle soortgelijke moeÜijkheden die men U zoude willen maken, zult gij reclameeren en trachten ze op zijde te zetten: hierin zal de invloed van den Hollandschen Consul U van ongemeen nut zijn.

Altijd en overal zult gij daaraan gedenken, dat tijd ons veel geld kost; dit is altijd het geval, maar met stoombooten wel het meest. Voor een goede retourlading zal hoop ik door de Heeren Voelkel en Heimburger gezorgd zijn en wij hopen wel, dat het U zal gelukken binnen vier of vijf dagen na Uw arrivement Petersburg weer te verlaten. Ingevalle de dag van Uw vertrek in de dagbladen wordt bekend gemaakt zult gij U wel herinneren, dat wij er zeer aan hechten, aan zoodanige bepaling zooveel mogelijk te voldoen, tenzij het ons groote sommen gelds mogt kosten.

Zoowel te St. Petersburg als te Copenhagen zult gij steenkolen moeten innemen; wij rekenen er op U de maat of het gewicht zoo nauwkeurig mogelijk zult doen nagaan en onze belangens zult wiUen behartigen overal en waar zulks te pas konde komen.

In Elseneur zult gij alle benoodigde formaliteiten door het huis doen bewerkstelligen; gij zult of voor den Sondtol aan hunne order op onze Maatschappij trekken of deze Heeren zeiven daartoe magtigen; gij zult zorg dragen gij te Elseneur noch te Copenhagen lang wordt opgehouden, immers hebt gij het regt U voor alle andere zeilschepen te laten bedienen.

Wij wenschen U een korte en voorspoedige reis, zoo in Uw als in ons belang. Wij voegen nog ten slotte hieraan toe, dat indien het U van eenig belang toeschijnt om eenen goeden naam bij de Directie onzer Maatschappij te verwerven, deze reis U hiertoe een fraaie gelegenheid aanbiedt en de getrouwe behartiging onzer belangens U wèlligt later van eenig nut zoude kunnen zijn.

§1 Ook dit schip heeft aan de K. N. S. M. geen voordeel gebracht, wat blijkbaar niet aan den kapitein kon worden geweten, daar deze in den dienst der Maatschappij overging. SI Het schip had evenwel op de thuisreis averij gekregen, waardoor vrij langdurige reparaties noodig bleken. Wel werd de verzuimde tijd den eigenaar gekort, maar men kwam er door in moeÜijkheden met de vervrachters. Aan het slot van het jaar bleek de Auguste Louise zoowel als de West Friesland beide ruim j 5000.— verlies te hebben opgeleverd, welk bedrag als „leergeld" eener pas opgerichte Maatschappij zeker niet verontrustend hoog moet worden genoemd. Het was voor haar van belang, reeds dadelijk de ondervinding op te doen, dat de vaart met gehuurde schepen als regel voor den huurder verlies oplevert en ook indirect nadeelig is. Hiermede is dan ook verder rekening, gehouden; alleen in gevallen, waar hjndienst-belangen het vorderden, is tot het charteren van vreemd materiaal overgegaan. SI Inmiddels was men in de gelegenheid gekomen een geschikt vaartuig in eigendom te ver-