is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REPUTED — RETURN ABLE

reputed ownership: eigendomsrecht gebaseerd op het feit dat iemand sinds jaar en dag en/of volgens algemeene opvatting eigenaar is.

request: to be in r.: gezocht (== in trek) zijn; gevraagd worden. — to grow out of r.: niet meer gevraagd worden; uit de mode raken. — to comply with a r.: een verzoek inwilligen. — r. form: aanvraag-formulier.

require d price: een prijs vragen (= verlangen).

requirements: eischen; vereischten; voorschriften. — to meet one's r.: in iemands behoeften voorzien: voor iemand geschikt zijn. — something to suit your r.: iets van Uw gading.

resale: wederverkoop. — to buy for r.: koopen om weer te verkoopen.

rescind an order: een order herroepen.

reserve: bespreken (tonnage). — to transfer to r.: op reserve plaatsen. — under usual r.: onder gewoon voorbehoud. — without r.: tot eiken prijs. — r. account: reserverekening. — r.fund: reservefonds. — r. shares: aandeelen in portefeuille. reship: weder inladen; als retourvracht zenden.

reshipment: wederinlading; retourvracht.

residential trade: locale handel. resource: hulpbron.—r.s: geldmiddelen.

liquid r.s: vlottende middelen.

respeets: brief. — Our r. of the 15th

inst.: ons schrijven van den 15e»

dezer.

respeetability: soliditeit.

respectable: soliede.

respite: uitstel van betaling.

respondontia bond: groot avontuur contract; respondentia (= bodemerijbrief op lading alleen).

responsibility: verantwoordelijkheid. — to assume no r.: geen verantwoordelijkheid op zich nemen. — without any r. on our part: zonder eenig obligo onzerzijds.

responsible: to hold r.: verantwoordelijk stellen.

rast • 4 1 snhbt • 21 onverdeelde winst etc.

op den Bankstaat van de Bank of England. 3) rest; overschot; 4) reservefonds; 4) inventarisatie en opmaken der balans. — r. capital: reservekapitaal.

re-stock: van nieuwen voorraad voorzien.

restraint: overmacht. — r. of princes: embargo. — r. of trade: belemmering van den handel.

restricted sale: beperkte omzet.

restrictive endorsement: recta endossement.

result in business: tot zaken leiden. retail: in '« klein. — ar. business:

kleinhandel. — a r.-deaier: een Kleinhandelaar. — r.-trade: kleinhandel. — r. price: winkeliersprijs. — to r.: in het klein verkoopen; in het klein verkocht worden. — to sell r.: in 't klein verkocht worden. — the article r.s (= is sold r.) at 2/6: het artikel wordt in 't klein verkocht voor 2/6; de winkelprijs van het artikel is 2/6. — r.dealer: kleinhandelaar. — r.er: kleinhandelaar.

retain a broker: een makelaar aannemen (= aanstellen).

retarded protest: te laat protest.

retire a billi een wissel betalen. — to r. notes, (paper-money, etc): bankbiljetten {papiergeld, etc) intrekken.

to r. from business: zich uit de

zaken terugtrekken. — to r.: aftreden.

retract a bid: een bod intrekken.

return: overmaken; zenden. — to r. an amount by bills of exchange: een bedrag in wissels overmaken. — investments r. a profit: geldbeleggingen brengen (= leveren) een winst op. — liabilities were r.ed at £ 5000: de passiva werden opgegeven te bedragen £ 5000. — ar.: 1) een staat; verslag; opgave; officieel rapport; statistiek; tabel; 2) winst; winstcijfer; 3) omzet.

— small profits quick r.s: vlugge omzet, kleine winst. — to yield no r.: niets opleveren. — r.s: teruggezonden goederen. — to issue (= to publish) a r.: een statistiek publiceeren. — to make a r.: een statistiek opmaken. — r.s: statistiek; verslag.

r. of premium: restorno; risr

torno. — by r. = by r. of post: perommegaande. — r.-book: retour-boek.

— r.-cargo: retourlading. — r.charges: kosten van terugzending.— r. freight: retourvracht; retourlading.

— r. goods: retourlading. — bank r.: bankstaat.

returnable: empty oases are r. at 5