is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

casu quo, Lat. in het onderhavige geval.

casueel, Lat toevallig.

casuaris, m. Mal. hoornstruisvogel.

ea suffit Fr. dat is voldoende, genoeg.

casuït Lat. beoefenaar van de casuïstiek, d.w.z. van dat gedeelte der godgeleerdheid dat zich bezig houdt met de oplossing van gewetenskwesties. De beide woorden hebben tevens de ongunstige nevenbeteekenis van: muggenzifterij, spitsvondigheid.

casus, m. Lat geval, toeval, naamval; casus belli, .onmiddellijke aanleiding tot een oorlog; casus foederis, geval, waarbij de bondgenoot verplicht is te helpen.

catacomben, vr. mrv. Fr. onderaardsche gangen, met spelonken, gewelven en groeven, de begraafplaatsen der Ouden. De eerste Christenen te Rome kwamen bijeen in de catacomben.

catafalgue, m. Fr. katafalk, stellage, waarop de lijkkist van een voornaam personage geplaatst wordt, omgeven en bedekt met bloemen, kaarsen, wapens, ridderorden, zinnebeelden, enz.

catalogus, m. (mrv. catalogi), Gr. lijst, register van boeken, schilderijen, enz.;catalogiseeren, zulk een lijst aanleggen.

catapult vr. Gr. oorlogswerktuig der Ouden om zware steenen te 'slingeren, speeltuig om steentjes mee te werpen.

catarrhe, vr. Gr. zinking, verkoudheid; catarrhale koorts, zinkingkoorts.

catastrophe, vr. Gr. groote algemeene ramp, ongelukkige afloop van een zaak.

catechesis, vr. Gr. mondeling onderwijs in het christelijk geloof; catechetisch onderwijs, onderwijs door vragen en antwoorden; catechisatie, vr. godsdienstschool; catechiseeren, godsdienstonderwijs geven; catechismus, m. godsdienstig vragenboek; catechumeen, nieuweling, die voor den doop onderwezen wordt in de christelijke leer.

categorie, vr. Gr. orde, soort, rang, klasse; categorisch, onder één klasse behoorend, naar categorieën gerangschikt; stellig, onvoorwaardelijk: een categorisch antwoord.

cathedra, vr. Gr. katheder, spreekgestoelte der redenaars of professoren; cathedra Petri, de pauselijke stoel, ex cathedra spreken, wordt gezegd van den paus, wanneer deze spreekt als hoofd der kerk, ook wel van iemand, die op doctoralen toon spreekt alsof hij staat te onderwijzen, cathederwijsheid, wijsheid, met een bijsmaak van schoolmeesterachtigheid; cathedersocialist iemand die tot het socialisme overhelt het wetenschappelijk bestudeert, zonder aanhanger dier leer te zijn; cathedraal, vr. kerk, die behoort bij den bisschoppelijken zetel, domkerk.

catholicisme, o. Gr. (lett: de algemeene geloofsleer) het Roomsch-Catholieke geloof; Catholieke Majesteit, vroegere titel der koningin van Spanje.