is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

copieus, Fr. rijkelijk. overvloedig, copyright, o. Eng. ultgeversrecht.

*«™»**** v„„ h« volk.

beletten. ,., ZttVZS^*^ * bussen. ^ra^'llff^Sl om de zon bij geco^^nTXe-ambtenaar. welke in Engeland de ^

'TSwerP*' w^mee eTnSdaad of overtreding begaanis. het Se^orporatie, vr. Fr. gilde, vereeniging; corpu£ zwaarhvigrcorps diplomatiaue, o. de flefamfjke vrtémdl gezi aT éénzelfde hofc corps wetgevend lichaam; Corpus jurls (civihs) o. het Romein^che recht (wetboek van keizer Justinianus).

?»♦ h,ist. zonder fouten, rechtschapen, correctie, vr.

t^£*&T£*EtS correctioneel, een lichte, niet ont«rendestraf opleggend (een correctioneel vonnis); corretóefccSendis, na verbetering van wat verbeterd moest wden-^orrectief, verbeterend, middel tot verbetering, tempering of tuchtiging; corrector, degeen, die de druk-

coS, watmet iets anders wederkeerig in verband staat. {Vader en zoon zijn correlatieve begrippen).

correspondeeren, Fr. briefwisseling houden correspondeerende leden van een geleerd genootschap rijn de sche leden ervan; correspondent, briefschrijver; correspondentie, vr. briefwisseling.

corrida de toros, Sp. stierengevecht.

corridor, m. Fr. gang, doorloop.

corrigeeren, Lat verbeteren, tuchtigen.

corrumpeeren, Lat bederven, omkoopen; corrupt, slecht om

koopbaar; corruptie} vr. bederf, omkooping. corsage, vr. Fr. lijf van een japon, corso, o. It koers, wandelplaats.

Cortes, mrv. Spaansche en Portugeesche staten-generaal.

corvéable et taillable a merci, Fr. (omschrijving van de po sitie van den middeleeuwschen lijfeigene), wien men hee rendiensten en heffingen kan opleggen naar willekeur.

corvee, Fr. heerendiensten, het verrichten der huishoudelijk