is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste onderwerp van gesprek) terugkeerenl revenu, o. Fr. inkomen; revenuen, inkomsten, leverend, Eng. eerwaarde.

leverende, vr. Fr. ontzag, eerbied, eerbetuiging; nijging, bui9*ng.

rêverie, vr. Fr. droomerij, mijmering, gepeins.

revers, m. Fr. keerzijde; opslag, omslag; fig. tegenspoed.

review, Eng. tijdschrift, maandblad, recensie, aankondiging (= revue, Fr.); reviewer, recensent

revindicatie, vr. Fr. terugvordering, tegenelsch.

revisie, vr. Fr. herziening (van een vonnis); tweede drukproef.

revival, o. Eng. plotseling herleving van den godsdienst m een bepaald gebied (gelijk in 1906 In Wales).

■evocatie, vr. Fr. her- en terugroeping, Intrekking.

revolteeren, Fr. in opstand brengen of komen; revolutie, vr. omwenteling (inzonderheid" staatsomwenteling), algeheele verandeiing of vervorming; omwenteling van een ster om een ander hemellichaam; revolutionair, omwentelingsgezind; revolutioneeren, een omwenteling teweeg brengen (in).

sevue, vr. Fr. wapenschouwing, monstering, overzicht, naam van vele maandschriften; de revue passeeren, gemonsterd, nauwkeurig bezien worden.

sex, Lat. koning.

rex de chaussée, m. Fr. benedenste of gelijkvloersche verdieping.

rhachitis, zie rachitis. _

rhapsoden, Gr. „samenvoegen van gezangen", rondtrekkende

zangers bij de oude Grieken; rhapsodie, vr. mengelwerk, uit

verschillende fragmenten bijeengebracht geheel (inz. als

muziekterm).

dietor, Gr. redenaar, leeraar in de welsprekendheid; rhetoriek of rhetorica, vr. welsprekendheid; rhetorisch, redekunstig.

sheumatiek, vr. Gr. zinking, ziekte welke gekenmerkt wordt sloor een pijnlijke strooming in de gewrichten, de spieren, enz.;

rheumatisch, met rheumatiek behept rhinoceros, m. Gr. neushoorndier.

rhododendron of rhododendrum, m. Gr. alpen- of bergroos.

rhytmisch, Fr. wat tot het rhytme behoort, waar rhytm u s In is; rhutmus o. of rhytme, Gr. symmetrische rangschikking en regelmatige afwisseling van sterk en zwak betoonde klanken In een versregel of muzikale phrase, enz.

ricinus-olie, vr. wonder-olle.

ricochetteeren, Fr. het weder opspringen en zijn baan vervolgen van een projectiel, wanneer het den grond of het wateroppervlak raakt.

rideau, m. Fr. voorhang, gordijn; (aan 't eind van een tooneelstuk:) het scherm valt.

ridicuul, Fr. belachelijk.