is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boete in het reglement is aangegeven.

II. Verplichtingen van den werkgever. De werkgever is verplicht het loon op den bepaalden tijd in Nederlandsch wettig betaalmiddel te voldoen. Heeft de arbeider geen arbeid verricht, dan is voor dien tijd geen loon verschuldigd, doch niettemin heeft de arbeider recht op loon gedurende betrekkelijk korten tijd indien hij door ziekte of ongeval (niet door zijn schuld) verhinderd is geweest te arbeiden; ontvangt de arbeider dan tevens uitkeering dan komt dit in mindering. Inwonende arbeiders hebben bij ziekten recht, gedurende 6 weken, op behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling. Het staangeld mag bij iedere loonsbetaling voor slechts Vio van het verschuldigde loon worden ingehouden (als het schriftelijk is overeengekomen) tot hoogstens het loon over 12 dagen als de arbeider ƒ 4. — of minder per dag verdient. De werkgever is verplicht een getuigschrift te geven bij het einde van de dienstbetrekking.

III. De arbeider is verplicht zelf den arbeid te verrichten; als hij inwonend is zich te gedragen naar de orde des huizes, den arbeid naar zijn beste vermogen te verrichten en al datgene te doen en na te laten, wat een goed arbeider behoort te doen en na te laten.

IV. De dienstbetrekking eindigt als de termijn waarvoor zij is aangegaan, is verstreken of door opzegging. De opzegtermijn is in het algemeen gelijk aan den tijd, gelegen tusschen 2 loonbetalingen en ten hoogste 6 weken. Om dringende redenen kan zoowel van de zijde des werkgevers als van den arbeider de dienstbetrekking ophouden zonder inachtneming van den opzegtermijn.

V. Collectief contract. Hieronder wordt een regeling verstaan tusschen een of meer werkgevers of vereenigingen van werkgevers en een of meer vereenigingen van arbeiders, waarbij arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld die bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst in acht genomen moeten worden.

VI. De procedure. De zaken komen

voor het kantongerecht, waar de zaak aanhangig gemaakt wordt bij verzoekschrift, dat op ongezegeld papier kan worden geschreven. Zie E. M. Meyers, Het arbeidscontract. Dezelfde schrijver: Gids voor werkgevers en arbeiders tot de kennis van het arbeidscontract.

Arbeidsduur. Terwijl in den tijd van den handenarbeid een natuurlijke grens gesteld was aan de lengte van den arbeidsdag door de uitputting van de physieke kracht van den arbeider, deed de invoering der machines die grens wegvallen. De machine kon dag en nacht doorwerken en hoe langer zij werkte, hoe meer rente zij afwierp. Daarbij kwam de theorie dat lage loonen en lange arbeidsdagen noodzakelijk waren voor goedkoope productie. De vakvereenigingen hebben een langen strijd gevoerd voor verkorting van den arbeidsdag.

Als rechtstreeks uitvloeisel van het Vredesverdrag van Versailles (1919) waarbij ook de Volkenbond is gesticht, is bijeengekomen van 29 Oct. tot 29 Nov. 1919 de Internationale Arbeidsconferentie te Washington. Deze nam besluiten in den vorm van ontwerpconventies, die van kracht worden voor de mogendheden, die deze ratificeeren zonder dat sluiting van eenige nadere internationale overeenkomst noodig is. Het belangrijkste onderwerp dezer le Internat. Arbeidsconferentie betrof de beperking van den arbeidsduur, die in de ontwerpconventie gesteld is op 8 uur per dag en 48 uur per week.

Nederland voerde bij de Arbeidswet 1919 gew. 1922 (zie aldaar) den 8J urigen arbeidsdag met 48 uur per week in. Ook in Duitschland, Engeland, Frankrijk, België, Oostenrijk, is de 8 urige arbeidsdag, met meer of minder gestrengheid in de toepassing, ingevoerd.

Arbeidsinspectie. Voor het toezicht op de naleving der arbeidswet (1919) is het land verdeeld in tien districten. Aan het hoofd van den dienst staat de Centrale dienst der arbeidsinspectie te 's Gravenhage onder een directeur-generaal; aan het hoofd van elk district een