is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam gedraaid wordt, spant zich de menschelijke schroef tegen de voeten in. Dit is zoo, zelfs al zijn de voeten nog niet neergezet, want de speler zal er dan, terwijl de voet nog in de lucht is, met zijn geheele houding op rekenen, dat de voeten in dien stand neergezet moeten wordeD. Door gedurende den slag vaak zelfs na contact met den bal den voorsten voet neer te zetten, blijft de schroefbeweging dezelfde, wordt slechts iets grooter.

3°. De beginzwaai is te vergelijken met een langzaam zich ontspannende spiraalveer. Het groote vereischte' is, dat de snelheid steeds stijgende zij. Wordt dit niet bereikt, dan heeft men het zich met den terugzwaai niet voldoende gemakkelijk gemaakt. Ook de beste speler wordt vaak in zoo moeilijke posities gebracht, dat hij terwille van het vóórgaand vereischte van absolute zuiverheid van uitvoering, den terugzwaai korter maakt, dan voor de grootste snelheid vereischt wordt. Wij zouden dit zoo willen uitdrukken: een goed speler onder de gunstigste omstandigheden speelt uit zijne voeten, zooals een schaatsenrijder uit zijne schouders rijdt. Een minder goed speler en zelfs een kampioen onder niet gunstige omstandigheden, behoudt als vaste punt rijne voeten, maar voegt er nog eenige andere vaste punten bij. Het komt hierop neer, dat hij gedurende den terugzwaai dan niet alleen zijn voeten, maar ook b.v.b. knieën, heup en schoudergewricht in den stand laat, die de natuurlijke is, vlak na contact met den bal.

4°. Het contact van racket met den bal.

In de theorie is dit de belangrijkste phase van den slag. In de practijk mag deze zelfs geheel niet gevoeld worden als iets nieuws in den slag — racketbeweging — brengend. De grootste en grofste fouten worden gemaakt, doordat men op dit oogenblik iets nieuws in zijnen slag wil leggen. De geheele voorwaartsche zwaai, n.1. beginzwaai, contactpunt, uitzwaai is één geheel en het contactpunt onder-