is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats 15 c.M. meer dan op normale hoogte was. Vanuit elke plaats van het veld werden de hoeken, die een speler tot zijne beschikking heeft, dus veranderd en dat nog wel met een steeds wisselenden factor. De langzamerhand verkregen mechanische zekerheid wordt zoodoende danig beproefd.

Het ergste van alles is, dat niet alle spelers hierdoor gelijkelijk worden benadeeld. Een volleyer zal er minder last van hebben, dan een baseliner en zelfs twee basehners kunnen op dezen factor geheel verschiUend reageeren. Zet men b.v op zulk eene baan twee onzer sterkste baseline-spelers, C. van Lennep en M. van der Feen tegen elkaar, dan zal de ronding der baan een veel grooter nadeel zijn voor v. d. Feen dan voor v. Lennep. De reden hiervan is, dat de slagen van v. d. Feen gemiddeld genomen veel dichter over het net scheren, dan die van v. Lennep. Dit geeft hem in sommige opzichten meer aanval, daartegenover staat natuurlijk meer risico. Van Lennep's aanval, die op andere principes gebaseerd is en zijne risico's anders neemt, wordt nu minder gehinderd dan die van v. d. Feen.

Wij hoorden in verband biermede vaak de opmerking maken, dat een goed speler zich aan alle soort spel moest kunnen aanpassen. Inderdaad is een der factoren, tot de beoordeeling van een speler, hoe hij reageert op verschillend tegenspel. Maar hij heeft altijd recht op goede accessoria, de eenige varieerende factor — en die in zijne variatie al meer dan voldoende eischen stelt —, dien hij moet trachten te overmeesteren, is het spel zijner tegenpartij. Het zal een goed speler eene zekere spdvoldoening geven over een lastig tegenspel te triomfeeren: een triomf onder omstandigheden van minderwaardige accessoria geeft hem wellicht ook voldoening, maar het is er eene, die niets met tennis te maken heeft.

Bij het aanleggen eener baan kieze men a een plek, die zooveel mogehjk windstil ligt, b, niet gedeeltelijk beschaduwd