is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt hg zelf: „Meent gn, dat de Zoon des menschen, als hij zal gekomen zgn, vrede op de aarde zal vinden V'1) Daarvan zegt ook Paulus : „Indien het althans bg' God recht is hun die u verdrukken verdrukking te vergelden, en u die verdrukt worden verademing met ons, bg' de openbaring des Heeren Jezus van den hemel met engelen zijner macht in vlammend vuur" a). Anderen echter, die hem een Rechter heeten, en den dag des Heeren als een brandenden dorsohvloer, die „de tarwe in de schuur vergadert, doohhet kaf zal verbranden met onuitbluschbaar vuur"8), bedreigden degenen die ongeloovigen waren, betreffende wie de Heer zelf zegt: „Gaat weg van mij, vervloekten! in het eeuwige vuur, dat mgn Vader bereid heeft voor den duivel en zgn engelen" *). De apostel voorts zegt desgelijks : „die tot straf zullen lgden een eeuwig verderf8), van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt om verheerlgkt te worden in zgne heiligen en bewonderd te worden in al de geloovigen" •). Ook wie zeggen : „Schoener zgt gg dan eenig ander menschenkind" 7), en: „God, uw God, heeft u gezalfd met vreugde-olie als geen uwer genooten" 8), en: „Gord uw zwaard aan de heup, o held! uwe majesteit en uw luister; wees voorspoedig, rgd uit *), terwille van trouw, deemoed en gerechtigheid" 10), en welke andere dergelijke (dingen) betreffende hem gezegd zgn, duidden de heerlijkheid en den luister van zijn rgk aan, en de bovenmate schitterende") en de allen die onder zgne heerschappij verkeeren ver te boven gaande verhevenheid, opdat wie er van hooren zouden begeeren daar bevonden te worden, doordien zij Gode welbehageüjke (dingen) doen.

(2). De (propheten) nogmaals die gezegd hebben: „Hg is een mensch en wie zal hem kennen ?"u) en: „Ik kwam tot een prophetes13), en zg' baarde een zoon14) en zgn naam wordt genoemd

') Verg. Luc. 18:8. Harvey verwgst naar het Syriscb.

*) 2 Thess. 1:6—8. ') Matth. 3; 12; Luc. 3:17.

*) Matth. 25:41. ') interitus. •) 2 Thess. 1:9, 10.

') Ps. 45:8. 8) Ps. 45:8. •) intende.

10) Ps. 45:4, 5; L. V. ") supercoruscantem.

'») Verg. J«r. 17:9, naar de LXX. ") prophetam. ") Jes. 8 : 3.