is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formeeren. En door de aldus zeer duidelijk aan het ücht gekomen hand Gods, door middel waarvan Adam geboetseerd werd, zijn ook wij geboetseerd. Daar het dan een en dezelfde Vader is, wiens stem van den aanvang tot aan het einde bü znn boetseersel aanwezig is, en de zelfstandigheid van ons boetseersel door toedoen van het evangelie duidelijk aan den dag gekomen is, betaamt het niet meer behalve dezen een anderen Vader te zoeken, noch een andere zelfstandigheid van ons boetseersel, behalve het boven genoemde en door den Heer aan het licht gebrachte; noch een andere hand Gods, behalve die welke ons van den beginne tot aan het einde formeert en pasklaar maakt voor het leven, en bij zijn boetseersel aanwezig is en het bewerkt naar het beeld en de gelijkenis van God.

2. Intusschen is dit Woord eerst toen aan den dag gekomen, toen het Woord Gods mensch geworden is, waardoor hij zichzelven aan den mensch en den mensch aan hemzelven gelijk maakte, opdat de mensch door middel van die gelijkheid aan den Zoon kostelijk zou worden voor den Vader *). In de verleden tijden toch werd wel beweerd dat de mensch naar Gods beeld geschapen is, maar dit niet aangetoond. Het Woord naar welks beeld de mensch geschapen werd namelijk was nog Onzichtbaar. Daarom heeft hij de gelijkenis ook zoo gemakkelijk prijs gegeven. Zoodra echter het Woord Gods vleesch geworden is, heeft het beiden bevestigd. Het heeft zoowel het ware beeld getoond, door zelf dat te worden wat znn beeld was, als hij de gelijkenis hersteld heeft door die te bevestigen, daar hn den mensch gelijk maakte aan den onziehtbaren Vader, door middel van het zichtbare Woord.

3 (2). En niet slechts door middel van de (dingen) die boven genoemd werden heeft de Heer zoowel den Vader als zichzelven kenbaar gemaakt, maar ook door middel van het Inden zelf. Ten einde namelijk de ongehoorzaamheid van den mensch, die in den aanvang bg een hout had plaats gehad, te ontbinden, is hij gehoorzaam geworden tot in den dood des kruises a), zoodat hij de onge-

l) Het volgende tot aan § 8 in het Gr. bij Joh. Damasc. ') Philipp. 2:8. Irenaeüs IV