is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

759. Ook zal men op onzen plattegrond en onze photo K 27 de kerk vinden aan de zuidzij van Gang Kenanga, welke gang den oprit vormde van den Grooten Zuiderweg naar de brug en poort van Weltevreden. Het kan wezen dat die kerk al door Chastelein is gesticht, maar eerst Mossel plaatste er een Maleischen leermeester en maakte dus van het kerkje, dat in steen werd gebouwd en waar op gezette tijden het Avondmaal werd bediend1, tevens eene school. Het was maar 23 bij 8 Meter groot. Toen Mevrouw van der Parra in het laatst van haar leven, dat op Weltevreden werd gesleten, niet meer geregeld de stadskerk kon bezoeken, wist zij gedaan te krijgen dat telkens als zij daaraan behoefte gevoelde, een Predikant door haar zou worden aangewezen om op Weltevreden voor haar te preeken. Ook later werd dit wel gedaan en er werd ook wel in het Maleisch gepreekt, terwijl het Avondmaal alhier ook door de Depoksche Christenen werd bijgewoond. Dank zij den landheer bezat dit kerkje nogal wat zilverwerk. Johannes van den Bosch is daar op 2 September 1804 getrouwd.

5 760. Zooals beneden zal blijken, werd de pasar in 1809 door het Gouvernement verkocht; de kerk echter, waar sedert April 1808 dienst werd gedaan door pastoor Jacobus Nelissen, Praefectus Apostolicus (in de wandeling „Professor ), werd van den verkoop uitgezonderd. Daendels leende haar in 1810 formeel aan de Roomsch-Katholieke gemeente, welke er een torentje op zette en twee woningen voor pastoor en koster erbij bouwde. Volgens zijne instructie was Daendels verplicht om „aan alle gezindheden zonder eenig onderscheid zijne protectie te verleenen", maar hij maakte de R. K. kerk rekenplichtig aan het Gouvernement. Zij was dus verre van zelfstandig en zoo arm, dat het Engelsch bestuur aan de pastoors eene toelage moest verleenen bij wijze van liefdegift. Hier is de Roomsche kerk gebleven tot de inwijding op 6 Nov. 1829 van de kerk op den hoek van het Waterlooplein. In de Jav. Courant van 4 Febr. 1830 wordt de afbraak van het oude kerkje aangekondigd. Het stond, als gezegd, aan de zuidzij van Gang Kenanga, op het punt waar een andere weg thans afslaat.