is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trad de schutterij 's nachts aan bij het Stadhuis, om voorbereid te staan tegen elke rustverstoring, maar overdag bij den brand zeiven, om de orde te handhaven.

§1477. Wat de geldmiddelen betreft, waarover het Schepencollege kon beschikken, wij noteerden (§ 202) dat het ook in dit opzicht geheel afhankelijk was van den goeden wil, zelfs de luimen, der Regeering. Reeds in 1622 wordt opgemerkt, dat de „stadts gerechticheden" zooals de inkomende en uitgaande rechten, de wijnaccijns, de Chineesche hoofdbriefjes, in de kas der Compagnie vloeien. Daar echter de stichting van Batavia niet van de ingezetenen was uitgegaan doch van de Compagnie, was het niet meer dan natuurlijk dat dergelijke belastingen, die het eenig middel vormden om de, onkosten van aanleg, onderhoud, uitbreiding en beheer der stad terug te krijgen, in de kas werden gestort, waaruit alle uitgaven waren en werden voldaan. Ongetwijfeld was de burgerij ten volle gerechtigd om tijdens Van der Lijn er op aan te dringen dat zekere pachten, die een eigenaardig stedelijk karakter droegen, zooals die van den Kleedenpasar (§ 674), de Rijst-, de Vleesch-, de Vischmarkt, de Waag, de accijns op bier en wijn, ten bate der stad zouden komen, maar even goed kon het standpunt der Regeering worden gebillijkt, dat er namelijk niet het minste bezwaar aan was verbonden om telkens zooveel aan Schepenen toe te leggen als momenteel noodig mocht blijken: alle uitgaveh konden alsdan worden gecontroleerd en elke geldverspilling voorkomen. Daar kwam bij, dat het geringe prestige van het Schepencollege zijne inning van belastingen zeer bemoeielijkte. Zoo bespeuren wij in 1766, dat de halve maand huishuur voor het schoonhouden der grachten (§ 478), die namens Schepenen werd geheven door de Wijkmeesters, niet alleen tot veel ontduiking leidde (de Wijkmeesters durfden een man -van aanzien natuurlijk niet tegenspreken, als hij de huurwaarde zijner woning veel te laag opgaf), maar ook tot allerlei brutale weigeringen om te betalen, zoodat de Wijkmeester soms meer scheldwoorden s n78. of klappen dan rijksdaalders thuisbracht. Het gevolg was, dat