is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens ben of niet, zei de vorst, die plots niet meer lachte, maar even ineenkromp als een betrapte schooljongen,.— maar ik verzeker u, dat ik met bizonder genoegen naar u luister....

Terwijl hij dat zei, kwam hij bijna adem tekort en zelfs brak het koude zweet aan zijn voorhoofd uit. Dit waren de eerste woorden, die hij sprak, sinds hij daar zat. Hij deed een poging om rond te kijken, maar durfde niet; Jevgeny Pavlowitch merkte zijn beweging en glimlachte. Dan ging deze op zijn vroegeren toon door, dat is te zeggen als met bizondere belangstelling en vuur en tegelijk bijna spottend, misschien wel over zijn eigen woorden spottend:

— Ik zal u een feit noemen, heeren, en ik kan mij zelf, en zelfs mij alleen, de eer toekennen van het te hebben overdacht en zélf het te hebben ontdekt; er is tenminste nog nergens over gesproken of geschreven. In dat feit drukt zich dat heele soort van Russisch liberalisme uit, waarover ik spreek. Ten eerste, wat is het liberalisme, algemeen gesproken, anders dan een aanslag (terecht of ten onrechte, dat is een andere kwestie) op de bestaande orde van zaken? Zoo is het toch, nietwaar? Nou, dan is dit mijn feit: dat het Russisch liberalisme geen aanslag is op de bestaande orde van zaken, maar een aanslag op onze zaken zelf, op de zaken zelf en niet alleen op een orde, niet op de Russische orde maar op Rusland zelf. Mijn liberaal kwam zoover, dat hij Rusland zelf verloochent, dus dat hij zijn moeder haat en slaat. Elk ongelukkig en mislukt feit in Rusland brengt hem tot lachen en bijna tot verrukking. Hij haat de volksgebruiken, de Russische geschiedenis, alles. Indien er een rechtvaardiging voor hem is, dan is het misschien deze, dat hij niet weet wat hij doet en zijn haat tegen Rusland voor 't allervruchtbaarst liberalisme houdt (o, je ontmoet bij ons dikwijls een liberaal, wien de overigen toejuichen, en die misschien wezenlijk de onzinnigste, domste en gevaarlijkste conservatief is, terwijl hij het zelf niet inziet!). Het is nog niet zoo lang geleden, dat sommigen van onze liberalen dien haat tegen Rusland bijna aanzagen voor de ware vaderlandsliefde en er zich op