is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl ik den deurknop pakte, — de vorige week heeft B n (ik voerde daar weer B. .. n aan) mij bezocht en mijn lot is beslist. Neem me niet kwalijk...

Weer wilde ik de deur openen en mijn bedremmeld geworden, dankbaar en van schaamte verteerden dokter verlaten maar nog eens overviel mij de vervloekte hoest. Toen stond mijn dokter er op dat ik weer zou gaan zitten om op adem te komen; hij wendde zich tot zijn vrouw, en deze zei mij zonder van haar plaats op te staan, enkele dankbare en vriend delijke woorden. Daarbij werd ze zeer verlegen, zoo dat zelfs een blos over haar bleek-gele magere wangen speelde. Ik bleef, maar toonde door mijn uiterlijk elke seconde, dat ik erg vreesde hen te hinderen (wat ook zoo was). Ten slotte was het berouw mijn dokter komen martelen, dat zag ik.

— Indien ik..., begon hij, telkens met onderbreking en onsamenhangend sprekend. _ Ik ben u zoo dankbaar en ben zoo in uw schuld ... ik .. . gij ziet... (hij wees weer op de kamer) op het oogenblik bevind ik mij in zoo'n toestand

— O, zei ik, daar is niets bizonders aan te zien; dat is een oude geschiedenis: ge hebt dus uw betrekking verloren en zijt gekomen om ophelderingen te geven en een andere betrekking te zoeken?

Hoe.... wist ge dat ? vroeg hij verbaasd.

— Dat is met den eersten oogopslag duidelijk, antwoordde ik, onwillekeurig spottend. — Er zijn er velen die hier vol hoop uit de provincie komen, rondloopen en ook op deze manier leven.

Hij sprak dan dadelijk met warmte; zijn lippen trilden; hij begon zijn jammerverhaal en sleepte mij mee, dat wil ik wel erkennen; ik bleef bijna een uur bij hem zitten. Hij vertelde mij zijn geschiedenis, die overigens zeer gewoon was. Hij was dokter geweest in een gouvernement en had een staatsaanstelling gehad, maar toen was men gaan intrigeeren en ad er zelfs zijn vrouw in gemengd. Hij was trotsch en driftig; er had een verandering van bestuur plaats, die voor zijn vijanden voordeelig was; er werd tegen hem gewerkt, klachten