is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk kan mij dat alles onverschillig zijn, maar thans (en misschien slechts alleen op dit oogenblik), wensch ik, dat zij die over mijn daad zullen oordeelen, duidelijk zullen kunnen zien uit welke keten van logische gevolgtrekkingen mijn „laatste overtuiging" is geworden. Ik schreef zooeven hierboven, dat de beslissende vastberadenheid, die mij ontbrak ter uitvoering van mijn „laatste overtuiging" blijkbaar geenszins bij mij uit logische overlegging is voortgekomen, maar door een vreemd duwtje, door een vreemde omstandigheid, die wellicht in geen enkel verband stond met den gang van zaken. Tien dagen geleden kwam Rogoshin bij me, voor een hem belangende kwestie, waarover hier verder niet behoeft uitgeweid te worden. Ik had Rogoshin te voren nimmer gezien, maar heel veel over hem gehoord. Ik gaf hem alle noodige inlichtingen en hij ging weldra weg. Aangezien hij enkel om die inlichtingen gekomen was, was daarmee de zaak tusschen ons ook afgeloopen. Maar hij had mij buitengewoon belang ingeboezemd en ik was dien heelen dag zoozeer onder den invloed van zonderlinge gedachten, dat ik den volgenden dag besloot hem een contrabezoek te brengen. Klaarblijkelijk was Rogoshin niet erg met me in zijn schik en hij zinspeelde er zelfs „fijntjes op, dat wij geen enkele reden hadden om onze kennismaking voort te zetten; toch bracht ik en waarschijnlijk hij ook — een interessant uur door. Er bestond zulk een contrast tusschen ons, dat het onmogelijk was, dat het ons beiden, en in 't bizonder mij, niet opviel: — ik was een mensch die zijn dagen al kon tellen, maar hij — levende het volste, onmiddellijkste leven, in het huidige oogenblik, zonder de minste zorg voor „laatste" gevolgtrekkingen, cijfers, of voor alles wat het ook mocht zijn,

dat niet te maken had met dat waarvan .... waarvan

nou, dat waarvan hij bezeten was. De heer Rogoshin vergeve mij die uitdrukking, mijnentwegen als aan een slecht literator, die zijn gedachte niet kan weergeven. Ondanks al zijn onbeminnelijkheid scheen het mij toch, dat hij een geestrijk mensch was, en uitstekend van begrip, ofschoon hem weinig