is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik gaat het nu zoo voort, slechts heeft men bij het zwaard nog den leugen gevoegd, list, bedrog, fanatisme, bijgeloof, misdaad, men heeft gespeeld met de heiligste, waarste, trouwhartigste, vlammendste gevoelens van het volk, alles, alles heeft men voor geld verkocht, voor lage aardsche heerschappij. En dat zou niet de leer van den Antichrist zijn ? Hoe zou daaruit geen atheïsme voortkomen? Het atheïsme is daaruit voortgekomen, uit het Roomsch-katholicisme zelf! Het atheïsme vond vóór alles, bij de katholieken zelf zijn begin; konden zij zichzelf gelooven ? Het is sterker geworden door de antipathie tegen hen; het vond zijn oorsprong in hun leugen en geestelijke onmacht! Het atheïsme! Bij ons zijn het slechts uitzonderlijke standen, die niet gelooven, zij die, zooals Jevgeny Pavlowitch het onlangs zoo prachtig uitdrukte, geen wortel meer hebben; maar daar, in Europa, zijn het al ontzaglijke massa's van het eigenlijke volk, die ongeloovig beginnen te worden — eerst omdat ze verduisterd en verleugend waren, maar thans al uit fanatisme, uit haat tegen Kerk en Christendom!

De vorst hield op om adem te schéppen. Hij had vreeselijk rad gesproken. Hij was bleek en buiten adem. Allen zagen in 't rond; maar eindelijk lachte de oude heer openlijk. Vorst N. haalde een lorgnet te voorschijn en keek den vorst maar aan. De Duitsche dichter kroop uit zijn hoek te voorschijn en kwam dichter naar de tafel, met een ongeluksglimlach op de lippen.

— Gij o-ver-drijft erg, rekte Iwan Petrowitch eenigszins ontstemd en zelfs alsof hij ergens mee inzat, — in die kerk heeft men ook deugd-zame en alle achting waardige vertegenwoordigers ....

— Ik heb ook geenszins over afzonderlijke vertegenwoordigers gesproken. Ik sprak over het Roomsch-katholicisme naar zijn wezen, ik sprak over Rome. Kan ooit een kerk volkomen verdwijnen? Dat heb ik nooit gezegd!

— Toegegeven, maar dat is alles bekend en zelfs ... overbodig en ... behoort tot de theologie ...