is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN VELTMAN.

DE auteur Jan Veltman is ongetwijfeld een bizondere figuur in de rij onzer christelijke auteurs. Evenals zoovele uitgevers en redacteurs, die hem voor het eerst bezochten, zou ik mij voorgesteld hebben een nog jongen man aan te treffen, zoo hij mij niet reeds tevoren had medegedeeld, dat ik een grijsaard van bij de zeventig zou ontmoeten. Maar wat u meer verbazen zal, is dit: dat de auteur Veltman reeds een grijsaard was, toen hij z'n eerste boek schreef.

Ziehier in 't kort zijn levensgeschiedenis: Geboren in 't jaar 1857 te Drachten, ontving hij gebrekkig onderwijs (alleen 's winters), doch wist zich te redden, evenals zijn klasgenooten, die nu vrij vooraanstaande posities bekleeden. Reeds vroeg had hij bet verlangen, zendeling te worden, doch dit heeft niet zoo mogen zijn. Hoewel hij te Leiden onder leiding van den Zendingsdirector Ds J. H. Donner heeft gestudeerd, moest hij deze studie opgeven, omdat hij er te zwak voor was. Toch heeft hij het voorrecht gehad, jaren lang te mogen arbeiden als Evangelist. Eerst in Friesland — toen als Evangelist aan de BelgischEvangelische kerk.

Tenslotte heeft hij zich overwerkt te Ostende en hoe gaarne hij het evangelisatiewerk had volgehouden, God beschikte het anders, en geheel overspannen en zwaar ziek kwam hij in Holland terug. Eenmaal weer hersteld, bleef het niet bij stilzitten en vestigde hij zich te Utrecht. Reeds van jongs af lag het in rijn aard iets uit te denken en van alles te knutselen. Zoo kwam hij tot het schilderen van portretten en wandteksten op fluweel. Bredee te Rotterdam exploiteerde deze voor hem naar alle hoeken der aarde. Twintig jaar hield hij dit werk vol,