Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1084 H 20 Catechismus — Kleine Catholijke —, bekwaam, om de eerste beginzelen van het Christen geloof de kinderen in te planten. Antwerpen, voor J. H. de Lange te Deventer Z.j. 12°.

419 F 27 Catechismus der Calvinisten met XXXV teghen-strydinghen bevechtende syn-selven, ghelyck betoont wordt door F. B. M. uyt het Ordre van den H. Vader Augustinus. Hasselt 1698. kl. 8°.

711 D 28 Catechismus of christelyke leere voor meer gevorderde Katholijken. Verklaard en uitgebreid door een gezelschap R.K. priesters in Vriesland. Breda 1835. 8°.

1026 Catechismus ofte christelyke leeringe .... voor de cathoE 39 lyke jonkheid van het arts-bisdom en alle andere bis¬

dommen der provintie van Mechelen. Brugge [met approb. van 1785]. kl. 8°.

1060 Catechismus oft christelycke leeringe .... voor de CathoE 45 lijcke jonckheyt van het aerts-bisdom .... Mechelen. —

Catéchisme ou doctrine chrétienne, etc. Brussel z.j. 8°.

1071 D 34 Catechismus of christelijke leering, .... voor de katholijke jeugd, van het aartsbisdom en alle andere bisdommen der prov. Mechelen. Met goedkeuring [van 1837]. 's Hertogenbosch. 8°.

1072 . Utrecht z.j. 8".

F 34, 35 Twee verschillende uitgaven, de le met goedkeuring van het Vic. Apost. van Roermond van 1841.

1164 Catechismus : dat is, de christelijcke leeringe, van negenH 26 4) en-veertigh lessen ; overeen-komende met den Catechismus Provinciaal, ende vervattende in 't kort, de principaelste verschil-puncten ons geloofs, enz. Van nieuws oversien ende verb. Antwerpen [Amsterdam], voor Ger. van Bloemen z. j. kl. 8°.

684 G 22 !) Catechismus — Catholijcke — ofte cort onderwijs van de christelycke leeringhe, tot profijt van de jonge jeucht, ende alle andere die in het oprecht gelooff qualijck onderwesen sijn. Wtghegh. by Christ. van den Berghe. s' Hertogenbos 1622. kl. 8°.

Sluiten