Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1241 H 27 Clouct (Franc.) — Verklaringhe van —, hier vooren ghenoemt Vader Basilé van Roüen ; prediker Capucin ende gecommitteerde van den Paus, waer in hy te verstaen gheeft de redenen, de welcke hem bewoghen hebben sich te scheyden vande Roomsche ende te begeven tot de Gereformeerde Kercke. Mitsgaders een Brieff van de provinciael der Capucynen van Normandien geschreven

aen Heer Franc. Clouet, om hem te over-reden,

weder te keeren in de Roomsche Kercke, enz. Vier mael

in 't Franc, ghedruckt A°. 1639 ende nu in dese Ned.

taele over-gheset door A. L. Cock. 3e dr. verm. ende verb. 't Amsterdam, gedr. voor Franc. Lies-hout 1643. kl. 8°.

1060 D 28 Cochem (Mart. von), Christelijk huis- en volksboek voor alle standen, bevattende eene uitmuntende en breedvoerige verklaring van de voortreffelijkheid en het groote voordeel van het Hoogwaardig Misoffer, enz. Naar het Hoogd. door J. de Gruyter. Nieuwe dr. Gulpen 1896. kl. 8°.

1091 H 1 Cochem (Mart.) [Ant. von Bucher], Seraphische Jagdlust, das ist, vollstandiges Porziunkulabüchlein. München 1784. 8°. — Mit Titelb.

702 Cochin [J. D.], Prönes ou instructions sur les grandeurs de E 17, 18 Jésus-Christ dans les prophètes qui 1'ont annoncé, etc. 2 tom. Paris 1806. 12°.

Broch. Cock (H. de), Het beest en de roomsche afgoderij verU. a. 11 dedigd weer op nieuw ; doch op nieuw ook weersproken en wederlegd naar Gods Woord, enz. Z. pl. 1840. 8°.

711 E 30 Cocquelin [Nic], Interprétation des pseaumes de David, et des cantiques qui se disent tous les jours de la semaine dans 1'office de l'église, etc. Paris 1686. 12°. — Av. frontisp.

1063 G 11 Coelestinus (P.) [H. J. van Vorst], Over inspiratie. Een pauselijk voorschrift. Bronnen in Genesis. (Ter vergelijking met: Kritiek op „hoogere kritiek".) Tilburg 1904. 8°.

587 J 29 Coens (Jan), Confutatie oft wederlegginghe van den Bien969 B 8 corff. Een tsamensprake tusschen den herder ende het schaepken, enz. Loven, by Jan Maes en Philips de Zangher 1598. 8°.

De drukkersmerken verschillen.

Sluiten