Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dan ook is er geen ander voor ons.

Dan ook zullen wij moeten hooren in de tijden, die wij beleven, bij de levensvraagstukken, die ons ontroeren. Wij zullen moeten hooren dit Evangelie Gods bij onze roeping en verantwoordelijkheid voor het leven der menschheid.

Er is geen ander Evangelie!

Zóó we dan mogen hooren als Gemeente Gods, en ook als persoonlijk geroepenen van Jezus Christus, dan zullen we door dit Woord Gods altoos weer ganschelijk in onszelf worden afgemaaid; om te sterven met de oude wereld van Rome, en met het oude Jeruzalem. Maar dan zullen we ook leven, werkzaam leven met Christus, met Gods uitverkoren geslacht; met de menschheid Gods; eeuwig leven met het nieuwe Jeruzalem; met de verloste Schepping des Heeren.

JERUZALEM EN ROME.

Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de geheele wereld.

Want God is mijn getuige, wien ik dien in mijn geest, in het Evangelie zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk, allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eeniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd door den wille Gods, om tot ulieden te komen.

Romeinen I : 8—10.

Geheimzinnig, maar Gode tot heerlijkheid, is het zuchten van het gansche schepsel naar de openbaring der kinderen Gods. Zóó zuchtte, onwetend, het leven der volkeren na de ontsluiting van Israël in de volheid der tijden, naar den Christus, naar het Evangelie van God en het optreden der Gemeente Gods in de geheele wereld; zoo zuchtte het volkerenleven, het leven van het menschelijk geslacht, uit Rome naar Jeruzalem.

Maar omgekeerd verlangt de Heilige Geest, de heerlijkheid Gods tot zijn Schepping uit te brengen, den Christus in Israël te openbaren, Gods volk uit de windselen van Oud-Israël te wikkelen, het Evangelie te doen uitgaan in de geheele wereld, met de natiën te worstelen om al het volk Gods uit alle geslachten te vergaderen, in heel het menschelijk leven den Christus te verheerlijken en den Raad des Heeren uit

Sluiten