Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Het evangelie der Onsterfelijke ziel

De onsterfelijkheid der ziel en het evangelie, dat Paulus tot apostel van Jezus Christus heeft gemaakt, hebben strikt genomen niets met elkander te maken. Wat Paulus bedoelt, is met die woorden niet uit te drukken. Het is dan ook zeker geen toeval, dat de uitdrukking „onsterfelijkheid der ziel" nergens in het N. T. voorkomt. Dat was een vreemde gedachte, die afkomstig is uit een andere wereld dan die van Jezus en de zijnen.

En die gedachte bevatte — onuitgesproken, maar destijds door iedereen verstaan — een bepaalde leer aangaande God en den mensch, die nog voor velen aanvaard wordt, maar die strijdig is met Gods openbaring. De Grieksche wijsgeer Epictetus heeft haar helder geformuleerd met zijne bewering, dat in den mensch ,,een fragmentje van het goddelijke" zou huizen.

Wat God betreft, zou dit dus beteekenen, dat deelen van een soort goddelijke substantie in het rijk der materie zouden verdwaald zijn, zooals olie en water dooreengeschud kunnen worden, maar zich niet vermengen. Het goddelijke is echter onsterfelijk. Indien er in den mensch dus zulk een stukje godheid verborgen is, is die „ziel" bijgevolg ook onsterfelijk. Zij is dan zelfs „van nature" onsterfelijk: zij kan niet vergankelijk wezen.

Als dat het eigenlijk wezen van den mensch is, volgt daar allerlei uit, b.v., dat de „ziel" niet zondigen kan en altijd onbevlekt moet blijven. Daar volgt verder uit, dat alle „zielen" zalig worden en „in den hemel" moeten komen. Immers „het goddelijke" kan niet van natuur veranderen: ook op den mestvaalt blijft de diamant een diamant.

Kan er dan nog van „verlossing" sprake wezen? Verliest dat woord niet allen zin? Integendeel: als deze leer reeds als een blijde boodschap klinkt, verlossing is het in die boodschap te gelooven. Verlossing kan men het ook noemen, dat alle pogen om de ziel te verreinen en te verfijnen op grond van deze leer noodzakelijk eenmaal slagen moet. Onder den korst van het niet-goddelijke schuilt immers altijd nog de edelsteen.

Sluiten