Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want hij is een der dragers van de uniform, met welke hij geboren is en die hij daarom niet kan afleggen, ook al zou hij wellicht gaarne willen deserteeren. Het zijn deze kenmerken, datgene dus, waaraan men den Jood als zoodanig herkent, de sprekende elementen van het anders-zijn, op welker dragers niet-Joodsche bevolkingen ook onder gunstigeomstandigheden reageeren zooals zij op het anders-zijnde, het vreemde, altijd reageeren: met reserve, distancieerend, innerlijk afwijzend. De overheerschende beteekenis der Joodsche afstammingskenmerken in hun naar binnen samenvattende en tevens naar buiten distancieerende kracht, is trouwens een zaak der meest alledaagsche ervaring.

In een land als Nederland met sterk internationaal verkeer is de bevolking tamelijk geoefend in het onderkennen van een uitheemsch volkstype, ook wanneer het ethnisch verschil ten opzichte van den Nederlander niet belangrijk is. Zonder een woord van de taal te hebben opgevangen, die de vreemdeling spreekt, weet men op karakteristieke nuances in houding, voorkomen en kleeding zeer wel te letten en zijn gevolgtrekkingen te maken. Men stelle zich nu het volgende voor: Er wandelen ergens tezamen op straat een Nederlandsche, een Amerikaansche en een Duitsche Jood. Men kan het land van herkomst overigens geheel naar wensch varieeren. Zij hebben in voorkomen, houding en kleeding stellig ook iets overgenomen uit de omgeving van welke zij komen. Wat constateert nu de „man of the street", die hen gedrieën ziet wandelen? Zegt hij: daar gaat een Nederlander, een Duitscher en een Amerikaan? Neen. Hij zegt: daar loopen drie Joden. Doeblin heeft de Joodsche totaliteit met de eenigszins phantastische omschrijving „Volk-Nicht-Volk-Ubervolk" aangeduid. Veel is daar niet mee gezegd. Maar de suggestie van iets abnormaals, afwijkends, gewone rangschikkingen weerstrevends, gaat er stellig van uit.

De bron der Joodsche problematiek

Abnormaal, afwijkend is inderdaad de Joodsche situatie en al haar complicaties vinden daarin hun oorsprong. Dit is niet alleen ook dan het geval, wanneer de legale status der Joden zoo normaal en geordend mogelijk is; meestal is het dan zelfs in verhoogde mate het geval.

Sluiten