Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten afstaan; dan wordt het een opoffering, die op prijs zou moeten worden gesteld. Niet alleen de prestatie van Joden zou waardeering moeten vinden — wat soms het geval is — maar ook het feit, dat deze prestatie de Joodsche gemeenschap zelve niet ten goede komt. Men zou moeten inzien, hoe bitter het eigenlijk is van Joodsch standpunt gezien, dat zooveel begaafde Joden de zaak van alle mogelijke volkeren der wereld dienen behalve de zaak van hun eigen, het Joodsche volk.

De „aangematigde representatie"

Geheel heeft het aan uitingen in dezen zin aan Joodsche zijde niet ontbroken. Weliswaar golden de aanmerkingen in hoofdzaak datgene, wat men zou kunnen noemen de aangematigde representatie.

Overal en voortdurend dienen zich op den voorgrond tredende Joden aan als de legitieme representanten, zoo niet als de representanten bij uitnemendheid, van alle mogelijke volkeren der wereld, van hun wetenschap, hun kunst, hun literatuur, hun sport, hun organisaties op elk slechts denkbaar gebied. Hun Jood-zijn verloochenen zij daarbij vaak ostentatief en vrijwel altijd houden zij het angstvallig op den achtergrond, instinctief bevreesd, dat het de legitimiteit hunner representatie zou kunnen wraken.

iBewuste Joden hebben dit steeds gevoeld en niet zelden gelaakt als een soort van afvalligheid. Het kon hun bitterheid alleen verhoogen, dat zij zoo goed wisten, hoe weinig de begunstigde volkeren vaak gesteld waren op deze zich zelf tot zoodanig benoemende zonen. Zij schaamden zich voor hen, wanneer zij de ironische commentaren hoorden of de furieuze afwijzingen moesten registreeren, die het optreden dezer Joden vergezelde en waarvan die, als de eenigen op deze wijde wereld, niets schenen te bemerken.

Ook van Joodsche zijde — dit moet uitdrukkelijk worden vastgesteld — heeft men bijvoorbeeld in Duitschland zeer bitse kritiek kunnen hooren op de vele Joden, die de Duitschers meenden te moeten onderwijzen in hetgeen Duitsche politiek, Duitsche kunst, Duitsche wetenschap, Duitsch wezen nu eigenlijk was of behoorde te zijn. En wij mogen erbij zeggen: ook hier in Nederland kan het ons een gevoel van

Sluiten