Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uiteenzetting der werkelijke verhoudingen heeft alleen één pijnlijken kant. , Het is geen verheffend gevoel, eigen narigheid en innerlijke misère ten toon te stellen. Men wekt den indruk, naar een medelijden te solliciteeren, op hetwelk de Zionist wel het allerlaatst gesteld zal zijn. Ook kan het Zionisten wellicht een gevoel van machteloosheid geven, wanneer hun wordt aangetoond, hoe volledig zij aan den status van geassimileerdzijn gebonden blijven, ofschoon zij weten, in welke mate die hun belet, in den volledigen zin Joden te zijn, waarin zij het toch gaarne zouden zijn. Inmiddels zouden zij dan de beteekenis der situatie toch verkeerd beoordeelen: het inzicht, dat het zoo is, vormt, wanneer het werkelijk diep genoeg beleefd wordt, een der machtigste drijfveeren van een streven, dat immers van de overtuiging uitgaat, de ballingschap niet in de ballingschap, doch alleen door het Zionisme, dat beteekent in Palestina te kunnen overwinnen.

X

SLOTBESCHOUWING

Het recht op het verstoren van illusies

Hier is, ten deele met eenige uitvoerigheid, gesproken over allerlei complicaties in de Joodsche situatie, die men als de Joodsche problematiek kan aanduiden. Haar bespreken beteekent: er de aandacht op vestigen. Voorzoover dat de aandacht der niet-Joden is, vereischt deze poging geen excuus. Men kan skeptisch gestemd zijn over het effect van uiteenzettingen, die zich in een door sentimenten overheerschte sfeer tot het verstand wenden. Maar als er eenig effect mocht zijn, kan het alleen een nuttig effect zijn. De Joden hebben niets te verbergen. Hoe beter de ingewikkeldheden hunner situatie door de omgeving worden begrepen, des te beter voor de Joden; des te beter ook voor deze omgeving zelf, welke, mocht zij voor begrip ten deze niet ontoegankelijk zijn, van allerlei ongerustheden zou kunnen worden verlost, die allicht ten opzichte van de Joden hier en daar aanwezig zijn. Maar de aandacht der Joden zelf: mag men die ook vragen voor de Joodsche problematiek? /

Sluiten