Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar vrees geen rede zou bestaan, indien zij zelf den tijd begrepen had en niet was blijven plakken bij oude leuzen, die als eenig oogmerk hadden: vermeerdering van de getalssterkte der partij. Veel goeds van wat het liberaal-socialistisch tijdperk in ons land heeft tot stand gebracht, dreigt door een teveel in zijn tegendeel om te slaan.

Zoo slaat o. a. de deugd der vrijheid om in ondeugd, als de teugels al te veel worden gevierd.

Bij voorbeeld: vrijheid om als volksvertegenwoordiger zitting te nemen in de vergaderzaal van het land of van de gemeente wordt een kwaad voor de gemeenschap, vanaf het oogenblik, dat gekozenen er een eer in stellen om de vergaderingen in de war te sturen. Het liberale middel van de vrijheid van het woord, dat jaren lang inderdaad een probaat middel was om het misbruik, dat van het volksvertegenwoordigingsschap kan worden gemaakt, te keer en, werkt niet meer effectief. De vrijheid wordt uitgebuit om straffeloos verwarring te kunnen stichten, beraadslaging onmogelijk te maken. Het Nederlandsche communisme is in zijn wezen: destructief. Het is heel anders dan het Russische» De meeste Nederlandsche communistische leiders zijn psychisch menschen, die tot bouwen niet in staat zijn. Zij moeten kunnen afbreken, zich tegen het bestaande keeren, om zich uit te leven. Met de loyaliteit, welke het liberalisme kenmerkte en welke het vroeger sierde, bereikt men thans tegenover het communisme en alles wat er zich door mee laat sleuren, niet anders dan vermeerdering der verwarring.

Gezag staat het hoogst als het door de burgerij zelf wordt gedragen, vrijwillig, uit behoefte, uit eigen begeeren om geregeerd te worden. Zoolang deze toestand in een volk leeft, is behoud van de democratische opvatting van de vrijheid een kostbaar iets. Maar vanaf het oogenblik, dat het cement los gaat laten en de steenen niet op elkaar blijven, moet gestut worden om ineenstorting te voorkomen. In dien toestand is Nederland thans gekomen. (Niet lang geleden werd een cadet gestraft, omdat hij bij een communistische rel de politie ter zijde stond, niet meer dan een staaltje van zijn plicht. Het gezag ging hier gebukt onder angstgevoelens voor politieke gevolgen).

De democratie uit zelfbehoud, moet het aandurven om

Sluiten