Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaar kennis maakte, had gevrijd met een onderofficier en dat hij haar sterk verdacht daar soms nog aan te denken. Hij had daardoor met de jaren een trek van verdeemoediging op zijn mager gezicht gekregen, en hl] leed ook aan de maag. Mijnheer Jean, aan wien hij zijn on goocheld hart blootlegde telkens als zich daartoe een veilige gelegenheid aanbood, gaf hem over zijn intieme huiselijke aangelegenheden dikwijls wijze raadgevingen, die mijnheer Guillaume met min of meer twijfelachtig succes toepaste.

Slechts eenmaal in de maand kwam er voor mijnheer Guillaume Cleemans-De Kinder een pijnlijk moment in zijn betrekkingen met mijnheer Jean. En dat was het oogenblik waarop hij zijn kostganger over den toog. in den winkel, een briefje toestak, met de maandehjksche rekening Mijnheer Guillaume deed dat met een zekeren angst. Al was zijn omgang met mijnheer Herman, die op « het voorste ». woonde, niet zoo vertrouwelijk, toch was hij met dezen meer op zijn gemak voor de rekening. Mijnheer Herman nam telkens het briefje aan met zijn gewoon vriendelijk gezicht. Zonder het te bezien stak hij het in zijn zak, hij kwam een kwartier later naar beneden, telde het geld op den toog en het was afgedaan. Mijnheer Jean daarentegen bleef telkens voor den toog stilstaan, met een vreesehjk serieus gezicht, legde zijn boeken neer, vouwde het briefje open en las: Mijnheer Jean UMi i\\ .-• 25.00 fr. oei! 1 ' '"'.!!. • 3.00 fr. voLrs 0.50 fr.

mase J.gO fr.

9 flesse hartoos J.«J *r-

tesaamen : 55.M tr.

(11 Koti - kwartier. Oelu = hoelie, kolen. Vosvors = phosplïïrsïcifers Kin lee = quinquet, lamp. M^ w**. meul. Hartoos = Artols (bier van de brouwerij « Artois »).

Sluiten