Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hoefde ze slechts de harde oogen Van mevrouw Jordan te zien, die haar niet vergaf, dat ze haar verafgoden man ergerde, tezamen met dien succesvollen vader van haar. Doch kon het dat zijn? Iets wat zij — opgegroeid in dien strijd om de eerste plaats, in die eeuwige worsteling, waarin ze mee had gemaakt de ups en downs van haar vader — sinds zoolang kende en wat haar altijd slechts had aangedreven? Neen, iets anders loerde daaronder, iets dat ze vergeefs wegspotten wou, iets dat haar aanstaarde, zoodra ze niet werkte of praatte, iets dat fluisterde door haar gedachten: een voorgevoel. Een waarschuwing van haar diepste instinct. Waarom twijfelde ze? Niet aan de Camilla, niet aan zichzelf, niet aan Uht... slechts aan het geluk misschien... Of was het nog iets anders?

Zulke gedachten gingen door haar hoofd, terwijl ze praatte met haar gasten, terwijf ze, schijnbaar de vroolijke en zorgelooze Camilla van altijd, Dorine's geschenk voor bet vliegtuig, de grappige mascotte, die leek op Bubble, aan het gezelschap voorstelde.

„Wel, de mascotte is er... dus moeten we slagen, spotte Uht. Zijn toon klonk onaangenamer dan hij bedoelde en Dorine kleurde. Hij ergerde zich aan zichzelf, aan haar snellen, gewonden bhk, aan alles, in een geprikkeldheid, Zooals hij nog nooit gekend had.

Er ontspon zich een levendige discussie over mascottes. Natuurlijk brachten ze geluk, verklaarden eenige sportlui, terwijl anderen meer geloof hechtten aan bepaalde steenen of de waarschuwingen van een horoscoop.

„Och, niemand ontkomt zijn noodlot," meende Korner en bekeek de mascotte met twijfelenden blik. „En ik kan me het noodlot niet voorstellen, gehoorzamend aan zoo'n mormel." Hij hield lachend het hondje omhoog.

„Mormel!" Rix pakte hem de mascotte af, verontwaardigd, „ons hef diertje! Heeft het geen sympathiek kopje? Heb ik uitgezocht! Ik heb onze mascotte om zoo te zeggen zien geboren worden! Eerst kwam het lijf je van wol en toen hebben we het kopje gekocht en daarna is er nog deze yliegkap voor gemaakt!" Hij wierp een triomfantelijken blik om zich heen.

„Als u niet gelooft aan mascottes, zal deze u ook geen geluk brengen," beweerde iemand somber tegen Ingo. „Geluk moet je ook niet aangebracht worden," zei Ingo

Sluiten