Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan voorstellen en de Vader in haar ziet het eindeloos zich schakeerend beeld van den Zoon. En eindelijk, op den Pinksterdag is het koninkrijk van Christus nog niet gekomen tot zijn volmaking in de gansche wereld, en is de aarde nog niet gelouterd en toebereid om het nieuwe Jeruzalem uit den hemel te ontvangen. Dat alles moet nog geschieden, en de Geest, Die dan ook de Geest van Christus heet, wordt gezonden om dat werk te volbrengen en den oogst voor Jezus te doen rijpen en binnen te halen.

Welnu, dit werk verricht de Geest des Heeren.

Hij vergadert door de prediking van Zijn Woord de gemeente.

Hij loutert de bruid van Christus door alle werkingen Zijner heiligmaking.

Hij brengt het rijk van Christus over en door de wereld en breekt het rijk van den vorst der duisternis af.

En Zijn weg is een weg van strijd.

Zijn pad gaat door bloed en vuur en rookdamp.

Hij laat de wereld niet met rust en Hij grijpt haar aan tot in haar binnenste krochten.

En zoo voert Hij alles tot de voleinding.

Tot het einde aller dingen, wanneer de volle scheppingsheerlijkheid weer hersteld wordt op de nieuwe aarde.

Niet het minst de heerlijkheid van de inwoning Gods.

Want het mag ons niet genoeg zijn, dat het vleeschgeworden Woord onder ons heeft gewoond, en dat de Geest onder ons Zijn woonstede heeft, maar de Vader moet neerdalen en de drieëenige God moet wonen onder de menschen.

Welnu, die toekomst genaakt De ure komt, dat een groote stem uit den hemel klinken zal, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn (Openb. 21 : 3). Dan is de gemeente tot de laatste gegevene des Vaders toe vergaderd. Dan kent Christus' bruid geen vlek of rimpel meer. Dan is het koninkrijk Gods volmaakt, en het nieuwe Jeruzalem is op deze gelouterde aarde neergedaald. En Ik zag geen tempel In haar; want de Heere, de almachtige God is haar tempel en het Lam. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn (Openb. 21 : 22; 22 : 3, 4).

* *

Naar die voleinding wijst de dag van het pinksterfeest Op dat einde werkt de Geest van God aan, en pas in dat einde kan Zijn „volbracht" klinken en is de sabbat van Zijn rust bereikt

Sluiten