Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit heimwee is niet alleen te verklaren uit het werk van den Trooster maar ook uit de plaats, waar de Geest van Christus Hem, den verhoogden Middelaar, verheerlijkt.

Die „werkplaats" is de hemel niet

Dit terrein van arbeid is niet het paleis van Gods heiligheid. Die plaats is de aarde en is de wereld der bewegelijke dingen. Want hier is de Geest uitgestort en in deze wereld is Hij gekomen, en zeker, Zijn woning is het door Christus duur gekochte volk* Gods en deze gemeente is Zijn tempel, maar die gemeente leeft nog op de zondige aarde en is nog zelve een strijdende kerk. Zij is nog met veel zonde bezwaard en moet klagen over haar ellendigheid, — en is het dan geen nederbuigende liefde van den Geest Gods, om hier op aarde te willen wonen. Is het dan te stout, als wij spreken van een vernedering van den Heiligen Geest? Misschien is deze uitdrukking te kras, maar de gemeente vergete nimmer, dat op den dag van het pinksterfeest de derde Persoon van het goddelijk Wezen Zijn residentie op de aarde kiest en dat Hij hier, in deze door schaduwen der zonde verdonkerde wereld, den Christus moet verheerlijken. Ja hier, waar zooveel vijandschap en haat woedt Hier, waar de geest uit den afgrond werkt en op den dag van het pinksterfeest terstond reeds zooveel vijandschap losbarst Hier, waar de overste der wereld de harten der menschen beheerscht, en... zelfs in de gemeente en in ieder van Gods kinderen nog veel zonde woont en woelt Hier, waar Hij zelfs in Zijn eigen tempel dikwerf bedroefd wordt en Zijn begenadigden Hem smarten aandoen. Hier, waar gij, die door den Geest geleid wordt, worstelt met de lusten van uw vleesch, dat tegen den Geest begeert, en hier, waar naast Hem «n Zijn genadevolle werking nog veel eigenwilligheid en onreinheid gekoesterd wordt. Hier, waar Hij altijd, zelfs nog in Zijn eigen geestelijk huis moet strijden tegen de macht van de boosheid, die niet uit God maar uit den geest uit den afgrond is.

Is het nu wonder, dat de Geest roept: kom Heere Jezus?

Kan Zijn verlangen naar den grooten en doorluchtigen dag van onzen Verlosser bevreemden, waar Hij hier werkt op een aarde, die aan satan en ongerechtigheid overal plaats gunt?

Wanneer Jezus komt, daalt immers de hemel op aarde en valt ook voor den Trooster het conflict tusschen die beide weg.

Wanneer Jezus komt, is de satan voor eeuwig in de buitenste duisternis geworpen, en is de laatste zondaar van deze aarde verdreven.

Wanneer Jezus komt, is de gemeente des Heeren volkomen gelouterd, en staat zij als een bruid zonder vlek en rimpel voor den Vader.

Wanneer Jezus komt heeft alle strijd tegen de hel een einde en wiekt de sabbatsvrede Gods over de nieuwe aarde.

Sluiten