Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die wetenschap mag uw door de onrust der tijden bewogen ziel tot stilte stemmen temidden van alle beroeringen, die de wereld schokken.

De ontzaglijke benauwing dezer dagen verschrikke u niet, want zij meldt u de nadering van uw Koning, Die in den onderagng van het wereldleven den voortgang van Zijn koninkrijk tot stand brengt, en het proces der eeuwen voert tot zijn voltooiing. De wereldnacht spelt Zijn dag. De toenemende armoede kondigt de openbaring van Zijn rijkdom aan. De verouding aller dingen meldt Zijn vernieuwing. Hij komt dwars door alle rumoer der volkeren heen, en Halleluja, het roepen van den Geest en van de bruid wordt verhoord. Het feest van Pinksteren krijgt zijn beslag in de voleinding. De sabbat van den Trooster breekt aan. Hij zal Zijn werk voltooien en de volle oogst wordt vergaderd. Laat dan de stormen der wereld in geweldigheid wassen. Ze zijn de stormen des Geestes, Die alles voert tot den grooten en doorluchtigen dag des Heeren Heeren.

t

In dit vooruitzicht mogen wij ons pinksterfeest besluiten.

Neen, dit slot is het einde niet.

Het is juist het begin van het einde.

Aan Pinksteren zit de voleinding onlosmakelijk vast.

De Geest zal Christus verheerlijken, gelijk de Middelaar den Vader volkomen verheerlijkt heeft.

Johannes heeft op Patmos in die heerlijkheid van de nieuwe aarde mogen blikken.

Laten wij tot onze vertroosting met hem in die toekomst zien en het evangelie van het nieuwe Jeruzalem beluisteren.

En hij voerde mij weg in den geest op een grooten en hoogen berg, en hij toonde mij de groote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. En ik zag geen tempel in haar; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij In haar zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is hare kaars. En de volken, die zalig worden, zullen In haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in haar; en hare poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet Inkomen tets, dat ontreinigt en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. En

Sluiten