Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

posuisti lacrymas meas in conspectu tuo, Sicut et in promissione tua:,

10. Tune convertentur inimici mei retrorsum:

In quacumque die invocavero te: ecce cognovi quoniam Deus meus es.

11. In Deo laudabo verbum, in Domino laudabo sermonem: in Deo speravi, non timebo quid faciat mihi homo. Hebr. XIII 6.

12. Lu me sunt Deus vota tua, quae reddam, laudationes tibi.

13. Quoniam eripuisti animam meam de morte, et pedes meos de lapsu: ut placeam coram Deo in lumine viventium.

maakt; mijne tranen hebt Gij voor uw aangezicht geplaatst, gelijk het ook in uw belofte was11).

10. Dan zullen rugwaarts deinzen mijne vijanden12),

op welken dag ook ik U aanroep, zie, ik weet, dat Gij mijn God zijt.

11. In God roem ik het woord; in den Heere roem ik het gezegde13); op God vertrouw ik; ik vrees niet; wat zou een mensch mij doen?

12. Op mij rusten, o God, uwe geloften, die ik vervullen zal, lof tuigingen voor Uu);

13. want Gij hebt mijne ziel onttrokken aan den dood en mijne voeten aan den val, opdat ik welbehaaglijk zij voor God in het licht der levenden15).

») Reden, om welke hij hoopt verhoord te worden: ik heb U In mijn gebed mijn leven met al zijn lief en leed blootgelegd, en Gij hebt acht gegeven op mijne tranen, zooals Gij het beloofd hadt. Hebr.: «Mijn zwervend leven hebt Gij geteld; gelegd in uwen lederen zak (als ter bewaring) hebt Gij mijn tranen. Staan zij niet in uw boek?»

«) Sommigen brengen dan iB verband met het voorafgaande: let Gn op mijn tranen, dan worden mijne vijanden teruggedreven; bid ik, dan ondervind ik, dat Gij mijn God zijt. De meesten echter meenen, dat dan nader verklaard wordt door: op welken dag ook enz.

»•) Ik draag roem op de mij gedane beloften. Zie v. 5.

") In zijn vertrouwen beschouwt hij zich reeds als gered en daarom gehouden tot vervulling der geloften, die hij tot eer van God zal volbrengen. Hebr.: «Ik zal U dankoffers betalen».

") Opdat ik leve en aan God nog verder behage.

— Eenige HH. Vaders, o. a. Augustinus, Athanasius, meenen, dat hier het licht des eeuwigen levens; anderen, zooals Eusebius, dat Christus, het licht der wereld, bedoeld wordt. Overigens vinden o. a. de HH. Hilarius, Augustinus en Hiëronymus in dezen Psalm de gevoelens uitgedrukt, die Christus gedurende zijn lijden bezielden.

Sluiten