Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Hooglied.

INLEIDING.

"5r

JT et Hooglied heet in den Bijbel Het Lied der Liederen van Salomon. Lied der Liederen is een hebraïsme, waarvan de zin is: het schoonste of het verhevenste lied, zoodat onze naam Hooglied de beteekenis goed weergeeft. Door de bijvoeging van Salomon wordt Salomon als auteur van het Hooglied aangeduid. Dat de titel - althans

S. ?t £e. ^~7~tni6t van den dichter zelf a^omstig is, blijkt reeds uit het betrekkelijk voornaamwoord asjer (asjer li-Sjelomo = «hetwelk van Salomon is»), waarvoor in het boek standvastig de partikel sje eebezigd wordt. J &

Reeds Origenes noemt het Hooglied een epithalamium (evenzoo de H Gregorius van Nyssa), een carmen nuptiale: een bruiloftszanir. Dat het boek tot de liefdespoëzie behoort, blijkt bij de eerste inzag!. De hoofdpersonen zijni ©ene bruid en een bruidegom. Zij bezingen elkanders voortreffehjkheid en betuigen hunne liefde tot elkander. Andere personen treden slechts nu en dan op om deze twee dingen nog beter te doen uitkomen. 6

In het Hooglied zijn gemakkelijk verschillende kleinere en grootere stukken te onderscheiden, die elk voor zich een bepaalde strekking hebben, doch waarvan het onderling verband den lezer ontgaat Toch

Sluiten